Bur­ger­schap wordt vak op school

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (blg)

Het Ge­meen­schaps­on­der­wijs (GO!) rolt, na een proef dit jaar in en­ke­le scho­len, van­af sep­tem­ber 2018 het vak bur­ger­schap uit in heel Vlaan­de­ren. “We wil­len jon­ge men­sen le­ren na­den­ken”, zegt af­ge­vaar­digd be­stuur­der Ray­mon­da Ver­dy­ck. Bur­ger­schap zal een in­te­graal deel uit­ma­ken van de leer­stof in al­le ge­meen­schaps­scho­len. Op dit mo­ment krij­gen leer­lin­gen ner­gens ver­plich­te leer­stof over bur­ger­schap. Mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V) re­a­geert en­thou­si­ast. “Het is be­lang­rijk en toont dat het GO! niet op de nieu­we eind­ter­men hoeft te wach­ten om met bur­ger­schap aan de slag te gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.