“Vol­gen­de keer meer se­cu­ri­ty”

Cam­ping Kitsch Club grijpt in na ge­tui­ge­nis van Ant­werp­se over hand­tas­te­lij­ke man­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - DENNIS VAN DAMME

De or­ga­ni­sa­tie van het fes­ti­val Cam­ping Kitsch Club neemt voor de vol­gen­de edi­tie, in de zo­mer van 2018, maat­re­ge­len om sek­su­eel grens­over­schrij­dend ge­drag te­gen te gaan. Dat laat or­ga­ni­sa­tor John Noseda we­ten na een ge­tui­ge­nis van de Ant­werp­se Ka­ren François.

Cam­ping Kitsch Club noemt zich­zelf het groot­ste ver­kleed­feest van Bel­gië. Het idee ach­ter het een­daag­se fes­ti­val ont­stond in dis­co­theek Kitsch Club in Knok­ke en groei­de in een paar jaar tijd uit tot een eve­ne­ment waar 15.000 feest­vier­ders op af­ko­men. Het mot­to: hoe zot­ter, hoe pret­ti­ger.

Maar de edi­tie 2017, die plaats­vond op de Evolis-si­te in Kort­rijk, was niet voor ie­der­een even pret­tig. De Ant­werp­se Ka­ren François ge­tuig­de gis­te­ren over man­nen die haar voort­du­rend had­den be­po­teld op wat zij het ‘To­mor­row­land van den Al­di’ noemt. “Na een

JOHN NOSEDA

tijd­je be­gon één as­pect aan het fes­ti­val mij toch wat te­gen te ste­ken: hand­tas­te­lij­ke man­nen”, schreef ze in een co­lumn. “Ver­sta mij niet ver­keerd, ik kan wel te­gen een stoot­je. Ik ben wel wat cat­calling ge­wend en sta nor­maal ge­zien mijn man­ne­tje. Maar op het fes­ti­val schrok ik toch even. Ik werd langs al­le kan­ten be­po­teld, man­nen schol­den mij uit om­dat ik wei­ger­de een an­der meis­je te kus­sen, gre­pen zo­maar mijn bor­sten vast. Toen ik ie­mand er ver­ont­waar­digd op aan­sprak, zei hij dood­leuk dat hij nor­maal niet zo deed. Maar ja. De se­cu­ri­ty zei ge­woon al zuch­tend: Tja da’s Cam­ping Kitsch, hé meis­ke.”

Haar ge­tui­ge­nis werd met­een op­ge­pikt en dat had ze niet echt ver­wacht. Haar be­doe­ling: een dui­de­lijk sig­naal ge­ven. “Om het even wat er op mijn lijf ge­schre­ven staat, niets geeft je het recht om er zo­maar aan te ko­men. Nee, zelfs niet op een zo­ge­zegd mar­gi­naal fes­ti­val. En zelfs al prij­ken er twee Wil­ly Som­mer­sen op mijn bor­sten.” Waar­mee ze ver­wijst naar haar T-shirt. Ge­heel in Cam­ping Kitsch-stijl, waar­bij de meest ‘fou­te’ fi­gu­ren het po­pu­lairst zijn, had ze haar bus­te ver­sierd met twee fo­to’s van de Vlaam­se char­me­zan­ger.

Or­ga­ni­sa­tor

“Het eni­ge in­ci­dent”

De or­ga­ni­sa­tor van Cam­ping Kitsch Club, John Noseda, re­a­geer­de een beet­je ver­rast op de ge­tui­ge­nis. “Naar mijn we­ten is dit het eni­ge der­ge­lij­ke in­ci­dent”, zegt hij. Toch neemt hij maat­re­ge­len. “Dit is ui­ter­aard ern­stig. Vol­gen­de keer zul­len we meer se­cu­ri­ty re­ge­len en via sig­na­li­sa­tie en aan­spreek­pun­ten de aan­dacht ves­ti­gen op het pro­bleem. Het is niet mak­ke­lijk om te con­tro­le­ren. Een wa­pen kun je in be­slag ne­men, maar je kunt niet ie­mand zijn han­den af­ne­men.”

Noseda zit mo­men­teel in het bui­ten­land, maar wil zo snel mo­ge­lijk con­tact op­ne­men met Ka­ren François.

FO­TO WOU­TER VAN VAERENBERGH

Ka­ren François in haar Cam­ping Kitsch-out­fit. “Om het even wat er op mijn lijf ge­schre­ven staat, niets geeft je het recht om er zo­maar aan te ko­men.”

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.