“Als we moe­ten schie­ten, heb­ben we ei­gen­lijk ge­faald”

Ver­ken­ners-ge­vechts­dui­kers van elf­de Ge­nie oe­fe­nen op Groot Schiet­veld van Bras­schaat

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - Twee ge­vechts­dui­kers schie­ten va­nop hun drij­ven­de plun­je­zak. (cds, bsg) PAUL VERBRAEKEN (blg)

Over het meer van het Groot Schiet­veld van Bras­schaat scheur­de woens­dag een snel­boot en klonk het ve­nij­nig ge­blaf van ge­weer­vuur: een van de meest spe­ci­a­le een­he­den van het le­ger was er aan het oe­fe­nen.

Wie ooit – lang ge­le­den – zijn le­ger­dienst deed, her­in­nert zich hoe de ser­ge­ant het er­in ha­mer­de dat je wa­pen te al­len tij­de zui­ver en droog moest blij­ven. “Daar hangt je le­ven van af!” Met een sar­do­nisch ge­noe­gen liet hij je bij een nach­te­lij­ke door­wa­ding van een snel­stro­men­de Ar­den­se beek al­les op­nieuw doen als dat ver­dom­de wa­pen nat was ge­wor­den.

Hier op de spe­ci­a­le schiet­stand op het Groot Schiet­veld van Bras­schaat – in fei­te Wuust­we­zel – lig­gen de kaar­ten he­le­maal an­ders. Hoe nat­ter, hoe lie­ver. Hier zwem­men sol­da­ten met hun wa­pen on­der wa­ter en la­den ze tot 7 me­ter diep.

Sinds twee jaar heeft het le­ger aan de noord­kant van het ter­rein een bij­zon­de­re oe­fen­mo­ge­lijk­heid: op de oe­ver staan elek­tro­nisch op­ve­ren­de sil­hou­et­ten, schiet­schij­ven ge­richt naar het meer. Al­leen hier kan het pe­lo­ton ge­vechts­dui­kers van het 11de Ge­nie-ba­tal­jon van Burcht twee keer per jaar oe­fe­nen om de kwa­li­fi­ca­ties op peil te hou­den. Het is dan ook wei­nig be­kend dat het 11de Ge­nie een apar­te com­pag­nie pa­ra- com­man­do’s heeft, be­staan­de uit drie pe­lo­tons: ge­vechts­dui­kers, be­stuur­ders van am­fi­bie­bo­ten en com­man­do-ge­vechts­ge­nie.

Ge­heel op maat van het Bel­gisch le­ger be­staat het pe­lo­ton uit zes­tien man, on­der­ver­deeld in een com­man­d­oploeg en twee Am­fi­bie Rec­ce Teams (ART’s) van elk zes man. Elk lid heeft zijn spe­ci­a­li­teit: de ploeg­lei­der, zijn ad­junct, de scherp­schut­ter, de mi­trail­leur­schut­ter, Par­ket on­der­zoekt ge­wa­pen­de over­val op 10-ja­rig fiet­ser­tje

Het Gent­se par­ket voert een zijn hoofd liet een 10-ja­rig fiet­ser­tje door. op­spo­rings­on­der­zoek naar een stop­pen, zo ver­klaar­de het Het Oost-Vlaam­se par­ket be­ves­tigt man die dins­dag­avond een 10ja­rig slacht­of­fer. Hij hield een re­vol­ver dat er van dat voor­val aan­gif­te meis­je heeft be­dreigd met te­gen het hoofd van het kind is ge­daan en dat de zaak een vuur­wa­pen. Dat be­ves­tigt en ver­plicht­te haar van haar wordt on­der­zocht. “We ne­men het Oost-Vlaam­se par­ket. Het fiets te stap­pen. Hij hield het wa­pen dit heel ern­stig. Het meis­je voor­val zou dins­dag­avond rond te­gen het hoofd van het wordt dra aan een vi­deo­ver­hoor 20u heb­ben plaats­ge­von­den in kind. Ze werd ook ver­plicht van on­der­wor­pen om het dos­sier op de Gent­se Kik­vors­straat. Een haar fiets te stap­pen. Na­dien te bou­wen”, klinkt het bij het man met een bi­vak­muts over ging de man er met de fiets van- par­ket. de ra­dio­man, de EHBO’er. Maar al­le zes zijn ze pa­ra en spe­ci­a­list in dui­ken en ex­plo­sie­ven.

De ge­vechts­dui­kers zijn dan ook in de eer­ste plaats ver­ken­ners, rec­ce’s, met een spe­ci­a­le op­dracht: ja­lo­ne­ren. Dat be­te­kent dat zij, 48 uur voor een am­fi­bi­sche ope­ra­tie, met rub­ber­boot en al ge­dropt wor­den om de lan­dings­zo­ne te ver­ken­nen en met spe­ci­a­le licht­jes af te ba­ke­nen. Of dat ze met spe­ci­a­le sa­bo­ta­ge­op­drach­ten be­last wor­den. Al­les bij voor­keur ’s nachts.

Dat drop­pen ge­beurt ove­ri­gens van­uit C130’s va­nop 300 me­ter: het ab­so­lu­te mi­ni­mum om nog een pa­ra­chu­te open te trek­ken.

“Lo­pen om­hoog!”

“Als ver­ken­ners moe­ten we zien zon­der ge­zien te wor­den”, legt kapitein P., de com­man­dant van de ge­vechts­dui­kers, uit. “Wij moe­ten zo on­zicht­baar mo­ge­lijk blij­ven. Als we toch moe­ten schie­ten, als we dus on­der vuur ko­men te lig­gen, be­te­kent dat dat we als team ge­faald heb­ben.”

Dat nood­vu­ren wordt op het Groot Schiet­veld keer op keer her­haald. Eerst met blank­mu­ni­tie, dan met scherp. Daar­bij wordt ook de co­ör­di­na­tie in­ge­oe­fend met een bij­snel­len­de zo­di­ac die tel­kens het vu­ren over­neemt en de dui­kers op­pikt. In­tus­sen weer­klinkt voort­du­rend de kreet “muzz­les up!”, “lo­pen om­hoog”, want niets zo ver­ve­lend als een schut­ter die per on­ge­luk in een rub­ber­boot schiet.

Van­daag zijn al­le sol­da­ten uit­ge­rust met de FN Scar, ka­li­ber 5.56. De dui­kers heb­ben daar­en­te­gen een Scar Hea­vy (ka­li­ber 7.76) in ‘over the beach’-ver­sie. Daar­mee kun­nen ze diep on­der wa­ter la­den en her­la­den. Meer tucht­on­der­zoe­ken te­gen ad­vo­ca­ten

Het aan­tal tucht­on­der­zoe­ken Het groot­ste deel van de klach­ten te­gen Vlaam­se ad­vo­ca­ten is tus­sen gaat over het ere­loon. Veel ad­vo­ca­ten 2012 en 2016 ver­drie­vou­digd, zou­den hun cli­ën­ten on­vol­doen­de blijkt uit cij­fers van de Or­de van in­lich­ten over de kos­ten Vlaam­se Ba­lies. Vo­rig jaar wer­den die een rechts­ge­ding met zich mee er 1.200 tucht­on­der­zoe­ken op­ge­start. kan bren­gen. Het aan­tal klach­ten Aan de Brus­sel­se ba­lie steeg stijgt ook om­dat er ook steeds het aan­tal klach­ten van 110 tot meer ad­vo­ca­ten en rechts­za­ken 678, in Ant­wer­pen van 77 naar zijn. Het aan­tal ad­vo­ca­ten steeg 125 en in Gent van 34 naar 101. sinds 2007 met een kwart.

KAPITEIN P. Com­man­dant ge­vechts­dui­kers

FO­TO'S JAN VAN DER PERRE

De com­man­dant van de ge­vechts­dui­kers in vol­le uit­rus­ting.

Een ge­vechts­dui­ker schiet – met scherp – naar schij­ven op de wal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.