‘Klein­ste’ nieu­we droog­dok ligt klaar

Twee drij­ven­de con­struc­ties ver­van­gen wel­dra dok­ken op Ei­land­je

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - PAUL VERBRAEKEN

Sinds maan­dag­och­tend ligt vlak bij de Lil­lo­brug een merk­waar­di­ge con­struc­tie af­ge­meerd: een 45 me­ter lang en 13 me­ter hoog drij­vend droog­dok. Een twee­de exem­plaar volgt wel­dra. Van­af vol­gen­de maand ge­beurt daar­in het on­der­houd van de sleepen bag­ger­bo­ten van de Ant­werp­se ha­ven.

Al ja­ren lig­gen de ha­ven­sleep­bo­ten – de sle­pers ach­ter de slui­zen – af­ge­meerd bij de Lil­lo­brug. Be­gin dit jaar be­gon het Ha­ven­be­drijf daar voor een to­taal­be­drag van 50,1 mil­joen eu­ro een vol­le­di­ge re­con­ver­sie op zijn 7,7 hec­ta­re gro­te con­ces­sie: die­pe­re ka­des, gloed­nieu­we ge­bou­wen en werk­plaat­sen.

Te­ge­lijk wer­den in Ne­der­land twee drij­ven­de droog­dok­ken (kost­prijs: 13 mil­joen eu­ro) be­steld. Die moe­ten het mo­ge­lijk ma­ken dat de ha­ven eind dit jaar de ou­de droog­dok­ken aan het Kat­ten­dijk­dok de­fi­ni­tief ver­laat en af­staat.

De­ze week ar­ri­veer­de het ‘klein­ste’ droog­dok: een in­druk­wek­ken­de con­struc­tie met bo­ven­op aan de ene kant een com­man­do­brug en aan de an­de­re kant een laad­kraan die der­tig me­ter ver tot vlak bij de nieu­we werk­plaat­sen reikt. De gro­te­re broer – 55 me­ter lang – wordt vol­gen­de week in Ant­wer­pen ver­wacht.

Nog in­druk­wek­ken­der wordt het wan­neer van­af ok­to­ber de eer­ste sleep­bo­ten droog ge­zet wor­den in de­ze con­struc­ties. Het dok kan daar­toe tot ne­gen me­ter af­zin­ken. Vol­gens nau­tisch di­rec­teur Rob Smeets vol­staat dat om de acht­tien sleep­bo­ten en tien bag­ger­een­he­den van het Ha­ven­be­drijf voort­aan te on­der­hou­den. Te­ge­lijk sluit het Ha­ven­be­drijf niet uit dat ook de pri­vé­sec­tor de droog­dok­ken even­tu­eel kan ge­brui­ken.

Mid­den vol­gend jaar con­cen­treert het Ha­ven­be­drijf op de ver­nieuw­de, twee ki­lo­me­ter lan­ge si­te zo’n 465 per­so­neels­le­den. Be­lang­rijk in dat ver­band is dat de raad van be­stuur van de ha­ven in ju­li de­fi­ni­tief be­slis­te om de ei­gen sleep­dienst vol­le­dig te be­hou­den als een ei­gen doch­ter. Want er werd ook lang over­wo­gen om de sleepta­ken aan een ex­ter­ne par­tij uit te be­ste­den. Een ei­gen dienst blijkt ech­ter “de meest sta­bie­le en klant­vrien­de­lij­ke dienst­ver­le­ning” te kun­nen ga­ran­de­ren.

Bo­ven: de ‘klein­ste’ van twee nieu­we drij­ven­de droog­dok­ken, met links de com­man­do­to­ren en rechts de laad­kraan, ligt al af­ge­meerd aan de Lil­lo­brug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.