Zelfs op­vang­cen­tra on­der wa­ter

Or­kaan Har­vey kost al min­stens der­tig men­sen­le­vens

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - WIL­LY DE BUCK

De or­kaan Har­vey is nu al met ze­ker­heid de natste en zwaar­ste storm uit de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. Met dank aan de kli­maat­op­war­ming. Ter­wijl red­dings­ploe­gen in Texas koorts­ach­tig ver­der zoch­ten naar be­wo­ners die vast zit­ten op hun zol­der of hun dak, ging Har­vey woens­dag – zij het af­ge­zwakt – op­nieuw aan land in Loui­si­a­na.

“51.88 in­ches and still ri­sing.” Me­te­o­ro­lo­gen in heel Amerika wre­ven zich woens­dag de ogen uit toen ze het voor­lo­pi­ge rap­port van hun Tex­aan­se col­le­ga Jeff Lind­ner on­der ogen kre­gen. De re­gen die or­kaan Har­vey mee­bracht, heeft in­tus­sen al­le re­cords ge­bro­ken en de el­len­de is nog niet over haar hoog­te­punt.

Bij­na an­der­hal­ve me­ter wa­ter – 131,7 cm om pre­cies te zijn – is over Hous­ton ge­stort. Dat is de groot­ste hoe­veel­heid ooit op het Ame­ri­kaan­se vas­te­land. Het re­cord voor het he­le Ame­ri­kaan­se grond­ge­bied – 132 cm – viel in 1950 tij­dens de or­kaan Hi­ki op het ei­land Ha­waï, maar ook dat zal de ko­men­de uren on­ge­twij­feld sneu­ve­len. Het zijn cij­fers om van ach­ter­over te val­len: 3,78 bil­joen li­ter wa­ter is er tus­sen za­ter­dag en dins­dag ge­val­len, al­leen al in Har­ris Coun­ty. “Dat is de hoe­veel­heid wa­ter die in vijf­tien da­gen van de Nia­g­a­ra-wa­ter­val­len don­dert”, be­cij­fer­de Lind­ner.

40.000 hui­zen ver­nie­tigd

On­der­tus­sen zou­den al 40.000 hui­zen ver­nie­tigd zijn, en moe­ten 30.000 men­sen op­ge­van­gen wor­den in op­vang­cen­tra. En zelfs daar zijn ze niet vei­lig: hon­der­den men­sen moesten dins­dag­nacht een twee­de keer ge­ë­va­cu­eerd wor­den, toen een cen­trum van het Ro­de Kruis in de stad Port Arthur in am­per 20 mi­nu­ten on­der wa­ter liep.

Ver­wacht wordt dat de re­gen nog tot vrij­dag met bak­ken uit de lucht zal val­len. Niet al­leen in de staat Texas, maar ook in Loui­si­a­na, waar de kern van de af­ge­zwak­te storm gis­te­ren om 4 uur in de mor­gen van­uit de Golf van Mexi­co een twee­de keer aan land ging. Vol­gens het Na­ti­o­nal Hur­ri­ca­ne Cen­ter zou de storm op zijn weg naar het noor­den te­gen ’s nachts ver­der ver­zwak­ken tot een tro­pi­sche de­pres­sie. Vol­gens me­te­o­ro­lo­gen zal de wind wel­licht niet sterk ge­noeg meer zijn om nog zwa­re scha­de te ver­oor­za­ken aan de hui­zen, maar het cen­ter maakt zich meer zor­gen over de grond die in het noor­den van Texas en het zui­den van Loui­si­a­na he­le­maal ver­za­digd is. “Het groot­ste ge­vaar komt nu van bo­men die door de storm­wind ont­wor­teld kun­nen wor­den”, zegt het me­te­o­ro­lo­gisch in­sti­tuut.

In Texas is er voor­lo­pig nog geen spra­ke van om de scha­de op te me­ten en aan her­op­bouw te den­ken. Al­le aan­dacht gaat er nog al­tijd naar de red­ding van in­wo­ners die in hun on­der­ge­lo­pen wo­nin­gen ge­van­gen zit­ten.

Naar­ma­te meer men­sen ge­red wor­den, loopt ook de do­den­tol op. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten wa­ren gis­te­ren al der­tig over­lij­dens ge­teld die aan de vloed­golf en zond­vloed te wij­ten zijn. Om plun­de­rin­gen te­gen te gaan, heeft de bur­ge­mees­ter van Hous­ton een avond­klok in­ge­steld.

Kli­maat­op­war­ming

Hoe­wel de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump geen be­lie­ver is, is het voor de rest van de we­reld dui­de­lijk dat de steeds zwaar­de­re or­ka­nen te ma­ken heb­ben met de kli­maat­op­war­ming. Zo werd Amerika de voor­bije 2,5 jaar vier­maal ge­trof­fen door or­ka­nen die nor­maal slechts een­maal in hon­derd jaar voor­ko­men. Door de op­war­ming is het wa­ter­peil in de Golf van Mexi­co met 15 cm ge­ste­gen, waar­door over­stro­min­gen veel ver­woes­ten­der zijn. De war­me­re lucht kan bo­ven­dien meer wa­ter­damp op­ne­men waar­door de re­gen­val he­vi­ger is en lan­ger aan­houdt.

FO­TO'S AP

In een op­vang­cen­trum in Hous­ton moesten hon­der­den men­sen dins­dag­nacht een twee­de keer ge­ë­va­cu­eerd wor­den, toen het cen­trum in am­per 20 mi­nu­ten tijd on­der wa­ter liep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.