Turn­hout­se in Hous­ton: “Zui­der­se gast­vrij­heid is hart­ver­war­mend”

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - (rvre, gvn)

De Turn­hout­se Tin­ne Mer­tens werkt als post­doc­to­raal on­der­zoe­ker in het Me­di­cal Cen­ter in Hous­ton. Ze woont ook in de stad in een ap­par­te­ments­blok op de acht­ste ver­die­ping. “Om­dat zo­wel de stroom als de nood­stroom in het ge­bouw het be­ge­ven heeft, moesten we ge­ë­va­cu­eerd wor­den en ver­blij­ven we nu bij vrien­den. We ho­pen za­ter­dag te­rug naar huis te kun­nen ke­ren als we op­nieuw stro­mend wa­ter heb­ben.”

Tin­ne is voor­al on­der de in­druk van het ge­meen­schaps­ge­voel in Hous­ton tij­dens de­ze moei­lij­ke pe­ri­o­de. “Men­sen zijn van over heel Texas hier­heen ge­ko­men met hun bo­ten om te hel­pen met eva­cu­a­ties. Daar­naast zijn er zo­veel vrij­wil­li­gers dat zelfs ge­vraagd wordt om er­gens an­ders hulp aan te bie­den. Ook wordt er heel veel ma­te­ri­aal ge­do­neerd. Ener­zijds is het een hart­bre­ken­de si­tu­a­tie om te aan­schou­wen, an­der­zijds is het hart­ver­war­mend om te zien hoe men­sen el­kaar hier hel­pen. De sou­t­hern hos­pi­ta­li­ty is dui­de­lijk geen fa­bel­tje.”

FO­TO RR

Tin­ne Mer­tens en haar man Jou­ke Jan Bol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.