“Mijn ont­slag is een af­re­ke­ning”

Er­va­ren en en­thou­si­as­te do­cent on­ver­wachts aan de deur ge­zet

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - GUY VAN NIEUWENHUYSEN

Lutfi Han was do­cent Maat­schap­pe­lij­ke Ori­ën­ta­tie bij het Agent­schap In­te­gra­tie en In­bur­ge­ring. Was, want de man kreeg na ze­ven jaar trou­we dienst zijn ont­slag. “Een af­re­ke­ning”, zegt hij. De di­rec­tie van het Agent­schap ont­kent dat.

LUTFI HAN Ont­sla­gen do­cent

Lutfi Han kan di­ver­se adel­brie­ven voor­leg­gen. In de Ver­e­nig­de Sta­ten be­haal­de de man, die van Turk­se af­komst is, di­ver­se mas­ter­ti­tels. Na een car­ri­è­re in de Sta­tes volg­de hij de lief­de en be­land­de hij in Vos­se­laar. Ter­wijl hij als do­cent tus­sen de asiel­zoe­kers werk­te, be­haal­de hij ook in Leu­ven nog een mas­ter­di­plo­ma.

Lutfi is ook een en­thou­si­as­te en be­gees­te­ren­de do­cent die nieuw­ko­mers in dit land een in­bur­ge­rings­pro­gram­ma aan­bood in drie ver­schil­len­de ta­len: En­gels, Turks en Koer­disch. Zijn ken­nis van het Koer­disch is een troef, want de helft van de Sy­ri­sche oor­logs­vluch­te­lin­gen spreekt die taal.

Lutfi’s werk werd ge­waar­deerd. In ju­ni kreeg hij nog een lo­ven­de be­oor­de­ling tij­dens een werk­ge­sprek. “Net na­dat mijn va­kan­tie was be­gon­nen, liet de raad van be­stuur me we­ten dat ik om eco­no­mi­sche re­de­nen word ont­sla­gen.” On­ver­wacht. On­be­grij­pe­lijk. Vol­gens Lutfi zit er meer ach­ter zijn ont­slag. “Het is een af­re­ke­ning. Vo­rig jaar had de broer van een cur­sis­te me met de dood be­dreigd, om­dat zijn zus naast een man had ge­ze­ten in de les. Ik had mijn lei­ding­ge­ven­de om een pas­sen­de re­ac­tie ge­vraagd, maar die kwam niet. Ik bel­de Zu­hal De­mir, een goe­de vrien­din, om me daar­over te be­kla­gen. Zij greep in. Dat heb­ben mijn lei­ding­ge­ven­den me erg kwa­lijk ge­no­men.”

Lutfi zit in zak en as. “Ik heb in drie con­ti­nen­ten ge­leefd. Ik weet wat ik zeg als ik be­weer dat Bel­gië een fan­tas­tisch land is. Ik ge­loof­de in wat ik deed en ver­tel­de mijn cur­sis­ten dat Vlaan­de­ren hun huis is en het Ne­der­lands de sleu­tel. Nu stel ik vast dat de waar­den en de nor­men die ik zelf ze­ven jaar heb ge­pre­dikt een leu­gen zijn. Ik dacht dat zo’n prak­tij­ken ei­gen zijn aan de Der­de We­reld, maar ze ge­beu­ren ook hier, on­der de kerk­to­ren. Dat doet pijn.”

Vluch­te­lin­gen­stroom

Het Agent­schap In­te­gra­tie en In- bur­ge­ring ont­kent dat an­de­re mo- tie­ven dan eco­no­mi­sche een rol spe­len in het ont­slag van Lutfi Han. “We heb­ben ons team sterk uit­ge­breid na­dat ons land te kam­pen had ge­kre­gen met een enor­me stij­ging van het aan­tal asiel­zoe­kers. De Vlaam­se re­ge­ring stel­de daar­voor tij­de­lijk meer mid­de­len ter be­schik­king. Sinds fe­bru­a­ri 2016 is de in­stroom weer op het ni­veau van voor de zo­mer van 2015. Sinds mei 2017 heeft dat ef­fect op het aan­tal in­bur­ge­ringstra­jec­ten. Het Agent­schap heeft op 7 ju­li de eer­ste acht werk­ne­mers moe­ten la­ten gaan. Hoe­veel men­sen la­ter nog moe­ten af­vloei­en, is niet dui­de­lijk”, zegt El­len Coop­man.

Waar­om de er­va­ren Lutfi Han moest ver­trek­ken? “We zijn af­ge­stapt van het prin­ci­pe ‘last in, first out’. We heb­ben de voor­bije ja­ren heel wat ta­lent bin­nen­ge­haald en heb­ben be­ke­ken met wel­ke pro­fie­len we in de toe­komst het best kun­nen voort­wer­ken. De di­rec­tie was op de hoogte van het con­flict tus­sen Lutfi Han en zijn lei­ding­ge­ven­den. Die klacht is on­der­zocht en uit­ge­praat en we heb­ben dat ach­ter ons ge­la­ten. Dit heeft op geen en­kel ogen­blik mee­ge­speeld in de be­slis­sing om hem te ont­slaan.”

FO­TO MIA UYDENS

Lutfi Han in be­te­re tij­den, met en­ke­le col­le­ga’s.

FO­TO MIA UYDENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.