EDEN HA­ZARD

Is fit en blikt te­rug op zo­mer vol gek­ke trans­fer­be­dra­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - BART LAGAE

“Ja, mis­schien wel. Maar ik dacht toch in de eer­ste plaats aan weer fit wor­den. Er is veel ge­beurd de­ze trans­fer­pe­ri­o­de. Dat is goed voor het voet­bal. Voor el­ke spe­ler die ver­trekt moe­ten er an­de­ren in de plaats ko­men. Ze­ker bij de gro­te clubs. Dat had ik kun­nen zijn, dat had ie­mand an­ders kun­nen zijn. Maar ik voel me goed bij Chel­sea. Ik be­gin hier mijn zes­de jaar en ik ben nog al­tijd even ge­mo­ti­veerd om voor Chel­sea te spe­len.” ren van een van de bes­te spe­lers ter we­reld en mis­schien wel al­ler tij­den. Het zet me er­toe aan te pro­be­ren nog be­ter te doen.”

Ben je te­vre­den over de trans­fer­pe­ri­o­de van Chel­sea? En den­ken jul­lie dat jul­lie sterk ge­noeg zijn om te wed­ij­ve­ren met de an­de­re ploe­gen?

“Man U en Ci­ty heb­ben zich ver­sterkt, maar Chel­sea ook. Na­tuur­lijk heb­ben we goeie spe­lers la­ten gaan, maar er zijn an­de­ren in de plaats ge­ko­men. We we­ten pas op het ein­de van het sei­zoen waar we staan. Als we zes­de ein­di­gen, we­ten we dat we ver­zwakt zijn. Maar nu heb ik dat ge­voel niet. We win­nen onze wed­strij­den en de nieu­we spe­lers pas­sen zich snel aan.”

Wat raad je Bats­hu­ayi aan? Als Fer­nan­do Llo­ren­te komt, zal hij nau­we­lijks nog spe­len.

“Hij is nu 23. Als hij wil voor­uit­gaan, moet hij spe­len. Ik weet niet of Llo­ren­te nog komt maar als we Llo­ren­te, Mo­ra­ta en hem heb­ben, zal het in­der­daad moei­lijk wor­den. Hij is voor­al ont­goo­cheld om­dat hij een goeie voor­be­rei­ding heeft ge­speeld en op meer had ge­re­kend. Maar we we­ten al­le­maal dat je bij een top­club snel op de bank kan be­lan­den. Als vriend raad ik hem aan een op­los­sing te zoe­ken om te spe­len. Maar we moe­ten af­wach­ten wat Chel­sea over hem be­slist. Een sei­zoen zo­als vo­rig jaar is niet goed voor hem en niet voor de na­ti­o­na­le ploeg. Want voor Bel­gië kan hij be­lang­rijk zijn.”

On­der­tus­sen heeft Chel­sea Ky­li­an ge­kocht. Ben je als agent ac­tief?

“Ja ik word spe­lers­ma­ke­laar la­ter (lacht). Ik ben blij, maar voor­al dan voor Ky­li­an. Hij zat op een dood spoor in Honga­rije en wil­de ver­trek­ken. Ik heb dan met de trai­ner ge­spro­ken en een goed woord­je voor hem ge­daan. Hij is niet goed ge­noeg voor de eer­ste ploeg maar bij de be­lof­ten kan hij wel rit­me op­doen. De laat­ste keer dat ik een woord­je voor ie­mand deed was voor Thor­gan en dat heeft toch goed uit­ge­pakt, he?”

En jij hebt er straks een ba­by­sit­ter bij in Lon­den.

“Je moet ste­vig zijn om bij mij ba­by­sit­ter te zijn. Ge­luk­kig is hij sterk. Nee, na­tuur­lijk gaan we el­kaar wel zien maar hij zal zich in de eer­ste plaats con­cen­tre­ren op zijn ei­gen trai­nin­gen en wed­strij­den. De be­doe­ling is dan dat hij in de­cem­ber-ja­nu­a­ri wordt ver­huurd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.