Mees­ter­plan moet Oran­je op WK-koers hou­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (b)

Het Ne­der­lands elf­tal heeft van­avond een mees­ter­plan van bonds­coach Dick Ad­vo­caat no­dig om uit­zicht te hou­den op het WK. Op de 'Hollandse' ma­nier aan­val­len staat te­gen Frankrijk ge­lijk aan zelf­des­truc­tie, zo bleek ruim drie jaar ge­le­den al bij een oe­fen­in­ter­land in het Sta­de de Fran­ce. In de si­tu­a­tie waar­in het Ne­der­lands elf­tal zit, telt al­leen het re­sul­taat. Met nog vier wed­strij­den te gaan in de kwa­li­fi­ca­tie­reeks rich­ting het WK van 2018, kijkt Oran­je te­gen een ach­ter­stand van drie pun­ten op Zwe­den en Frankrijk aan. Ver­lie­zen is uit den bo­ze. "We zul­len dus echt van­uit een goe­de or­ga­ni­sa­tie moe­ten spe­len." Wat dat pre­cies be­te­kent? Ad­vo­caat hield zijn ka­ken op el­kaar bij al­le vra­gen die gin­gen over zijn tac­tiek, sys­teem en in­vul­ling van het elf­tal. Of aan­voer­der Rob­ben voor­in wordt ver­ge­zeld door de weer op­ge­roe­pen, maar niet he­le­maal fit­te Van Per­sie (34) moet dus nog blij­ken. VAN­DAAG Luxem­burg - Wit-Rus­land Frankrijk - Ne­der­land Bul­ga­rije - Zwe­den 1 Zwe­den

2 Frankrijk 3 Ne­der­land 4 Bul­ga­rije 5 Wit-Rus­land 6 Luxem­burg 6 4 6 4 6 3 6 3 6 1 6 0 1 1 2 3 3 5 1 1 1 0 2 1 20.45u 20.45u 20.45u 12-4 13 11-5 13 13-6 10 9-12 9 4-11 5 6-17 1

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.