“Een van onze spe­lers werd zelfs af­ge­ran­seld”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

f ik spijt heb van mijn jaar­tje bij Ka­to­wi­ce?” Gert Van Wal­le (30) aar­zelt. Na zes jaar Ita­lië en Frankrijk hoop­te hij in de ster­ke Pool­se com­pe­ti­tie nog wat te groei­en als spe­ler, maar dat werd geen mee­val­ler. “Toch was het mooi, maar la­ten we zeg­gen dat ik Aalst geen stap te­rug vind, maar in­te­gen­deel een­tje in de goeie rich­ting.”

Kalmt­hou­te­naar wordt in de voor­ma­li­ge mijn­stad niet of nau­we­lijks her­kend. “Mijn si­tu­a­tie valt niet te ver­ge­lij­ken met die van Sam Deroo. Hij speelt voor de bes­te club van het land, in een klei­ne­re stad. Ka­to­wi­ce heeft ook wel zijn fans, maar lang niet zo­veel als Ked­zier­zyn. Al­leen te­gen som­mi­ge top­pers speel­den we in de Spo­dek­hal, voor de rest in iets wat ik een klein Schier­vel­de zou noe­men. De be­le­ving was so­wie­so min­der. In de eer­ste plaats van­we­ge de re­sul­ta­ten. Tien­de was niet slecht voor een nieuw­ko­mer in de hoog­ste af­de­ling, maar ik wil­de meer. De ge­span­nen sfeer tus­sen de plaat­se­lij­ke voet­bal­teams, waar­van er een was gel­inkt aan onze club, was ook niet van die aard om men­sen naar onze sport­hal te lok­ken. Je kon maar best niet in de ver­keer­de buurt wo­nen, zelfs niet als vol­ley­bal­ler. Na­dat hij op straat was af­ge­ran­seld, is een van onze spe­lers zelfs moe­ten ver­hui­zen.”

Gert Van Wal­le ver­bleef er op een ap­par­te­ment, even bui­ten het cen­trum. Op zijn een­tje, want zijn vrouw – on­der­tus­sen in ver­wach­ting van hun der­de kind­je – bleef met de kroost in Bel­gië. “Be­ter ge­luk­kig ver van mij dan on­ge­luk­kig dicht bij mij. Zij heeft een job en wil ook zelf iets van haar le­ven ma­ken. Ze zou zich niet goed heb­ben ge­voeld in Po­len. Ik zeg niet dat het bui­ten­land een af­ge­slo­ten hoofd­stuk is, maar op dat vlak doen we een goeie zaak met mijn over­stap naar Aalst. Niet al­léén op dat vlak trou­wens.”

Ook spor­tief bracht het avon­tuur in Ka­to­wi­ce im­mers wei­nig vol­doe­ning. “Na een goeie start volg­de een knie­bles­su­re die het ver­volg he­le­maal ver­pest­te. Om­dat mijn ver­van­ger het heel goed deed, raak­te ik het in­val­lers­sta­tuut niet meer kwijt en was het na één jaar Po­len voor­bij.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.