“Po­len ken­nen me be­ter dan Bel­gen”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

k denk dat ze me in Po­len be­ter ken­nen dan in Bel­gië”, grin­nikt Sam Deroo (25). “Her­kend en ér­kend zelfs. Wan­neer ik op een vrije dag met mijn vrouw Han­ne naar de shop­ping ga, word ik toch een keer of vier à vijf aan­ge­spro­ken. Jij ben toch... Je merkt dat je de men­sen blij maakt met goeie pres­ta­ties. In Ked­zier­zyn-Koz­le zijn ze er echt mee be­zig. Toen we vo­ri­ge len­te op­nieuw de fi­na­le speel­den van het kam­pi­oen­schap hing de he­le stad vol vlag­gen.”

De Waas­lan­der te­ken­de on­der­tus­sen bij voor nóg eens twee jaar bij het team van het Zuid-Pool­se in­du­strie­stad­je. “Dat doe je niet als je er niet graag bent. Ked­zier­zyn leeft van de che­mi­sche in­du­strie. Niet met­een de meest ge­zon­de om­ge­ving al­licht. Er valt cul­tu­reel en cu­li­nair niet echt veel te be­le­ven. Ik kan me dan ook niet voor­stel­len dat we hier voor al­tijd zul­len blij­ven. Maar als prof­spe­ler ben ik er he­le­maal tot rust ge­ko­men en zit ik bij een heel aan­ge­na­me club, zon­der sto­ren­de ego’s. Toen ze me een mooi voor­stel de­den om bij te te­ke­nen heb ik niet ge­wacht op een lu­cra­tie­ver aan­bod van el­ders dat er zo goed als ze­ker wel was ge­ko­men. Fi­nan­ci­eel was ik daar be­ter van ge­wor­den, maar of we er ook ge­luk­ki­ger wa­ren ge­weest is een an­de­re vraag.”

Sam heeft het voort­du­rend over ons en we. “Ui­ter­aard, want ook Han­ne moet zich goed voe­len. Zij stu­deert van­uit Ked­zier­zyn voor event­ma­na­ger. (lacht) Ze heeft ons hu­we­lijk van een paar we­ken ge­le­den ge­or­ga­ni­seerd. Schit­te­rend, moet ik zeg­gen. Han­ne kan het bo­ven­dien goed vinDe den met een paar an­de­re spe­lers­vrou­wen. Weet je, dit le­ven geeft ons een dub­bel ge­voel. Op het ein­de van het sei­zoen trach­ten we naar het weer­zien met de fa­mi­lie en vrien­den, maar on­der­tus­sen kij­ken we weer uit naar de rou­ti­ne met ons twee­tjes in Po­len. We zijn blij als we te­rug­ke­ren naar Bel­gië, maar dat is ook het ge­val met Po­len. Ook daar heb­ben we het over thuis.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.