“Ik wil hier voor­al veel er­va­ring op­doen”

18-ja­ri­ge Gijs Lam­brechts com­bi­neert basketbal bij Brus­sel en Geel

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - ERWIN VANDENBERGH

Fi­nas Geel opent zon­dag het nieu­we sei­zoen met een thuis­wed­strijd te­gen Fe­ra Bornem. Op­val­len­de nieuw­ko­mer is de 18-ja­ri­ge Gijs Lam­brechts, die zal spe­len met een dub­be­le li­cen­tie.

De Geel­se kern is licht ge­wij­zigd ten op­zich­te van vo­rig jaar. De groot­ste ader­la­ting is zon­der twij­fel het ver­trek van Da­ve D'Haens naar Wa­re­gem. Ru­ben Van Den Eyn­de ruil­de Geel dan weer voor Turn­hout, maar voor het ove­ri­ge bleef de rug­gen­graat in­tact. Het ver­lengd ver­blijf van Wim Van­de­wey­er en de Ne­der­lan­der Sjors Poels was dan weer een hart on­der de riem.

Een fris­se en jon­ge ver­schij­ning op het Geel­se par­ket is Gijs Lam­brechts, een 18-ja­ri­ge Lim­bur­ger die zijn da­gen hoofd­za­ke­lijk vult met basketbal. “Ik start­te des­tijds bij Bil­zen en speel­de la­ter bij Nieu­wer­ker­ken”, weet de spel­ver­de­ler. “De af­ge­lo­pen sei­zoe­nen kwam ik uit voor CUVA Hout­ha­len-Helch­te­ren. Sinds kort ben ik aan­ge­slo­ten bij eer­ste­klas­ser Brus­sel.”

Trai­nen bij Geel en Brus­sel

Lam­brechts speelt dus bij Brus­sel, maar ook bij Geel. “Klopt. Ik be­gin bin­nen­kort mijn stu­die com­mu­ni­ca­tie­we­ten­schap­pen in Brus­sel en kon mij aan­slui­ten bij die prof­club, al kreeg ik te ho­ren dat ik waar­schijn­lijk heel wei­nig zou spe­len, wat ik be­grijp. Er werd me aan­ge­ra­den om een am­bi­ti­eu­ze twee­de- of der­de­klas­ser te zoe­ken, waar ik mijn speel­mi­nu­ten wel zou kun­nen sprok­ke­len. Via Wim Van­de­wey­er kwam ik in con­tact met Geel en op die ma­nier speel ik met een dub­be­le li­cen­tie. Tij­dens de week train ik mee bij Brus­sel, op vrij­dag bij Geel.”

De jon­ge snaak liet tij­dens de voor­be­rei­ding en de be­ker­cam­pag­ne zijn waar­de al dui­de­lijk blij­ken, maar hoopt in Geel voor­al een goe­de leer­school te vin­den. “Mijn snel­heid van uit­voe­ring ga ik pro­be­ren op te schroe­ven en ik ga me moe­ten aan­pas­sen aan de in­ten­si­teit waar­mee hier ge­speeld wordt. Ik wil voor­al veel spe­len en hoop zo hoog te mo­ge­lijk ein­di­gen. Vo­rig sei­zoen moest Geel zich op het laatst la­ten uit­zak­ken, om­dat het an­ders ver­plicht moest pro­mo­ve­ren. Die fou­ten in het sys­teem zou­den moe­ten ver­dwij­nen.”

FO­TO SMB

Gijs Lam­brechts. De Lim­bur­ger traint dit sei­zoen voor­al bij Brus­sel, maar speelt wed­strij­den met Geel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.