Ca­na­dees-Ier­se coach leidt Campinia in eer­ste lan­de­lij­ke

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev) CHRISTOPHE BEECKMAN Oki­do

Na de ti­tel van vo­rig sei­zoen ope­nen de Des­sel­se da­mes de com­pe­ti­tie in eer­ste lan­de­lij­ke te­gen Ly­ra Ni­la Nij­len, de ex-ploeg van Nik­ki Star­ckx.

“Het ver­schil tus­sen twee­de en eer­ste lan­de­lij­ke zal heel dui­de­lijk zijn”, zegt Nik­ki Star­ckx, die spreekt uit er­va­ring. “Het tem­po zal veel ho­ger lig­gen en el­ke ploeg zal def­tig basketbal spe­len.”

Campinia zet­te een nieu­we stap in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de club en trok de Ca­na­dees-Ier­se coach Tom Jo­hn­son aan. Jo­hn­son legt een aar­dig in­ter­na­ti­o­naal pal­ma­res voor. “Voor het eerst neemt hij ook een da­mes­ploeg on­der zijn hoe­de”, gaat Star­ckx ver­der. “Je voelt heel goed dat hij al zijn he­le le­ven met profs traint. Ik heb op trai­ning din­gen moe­ten doen die ik de af­ge­lo­pen 22 jaar nooit ge­daan heb. Maar niet al­leen voor ons zal het een aan­pas­sing zijn ge­weest, ook voor hem moet het een cul­tuur­shock zijn om nu een ama­teur­ploeg bij de da­mes te moe­ten trai­nen.”

Nik­ki Star­ckx opent het nieu­we sei­zoen te­gen haar ex-ploeg en heeft goe­de raad. “We gaan het tem­po zelf hoog moe­ten hou­den en we mo­gen ons niet in slaap la­ten wie­gen. Vol­gens mij heb­ben we een ploeg die het be­houd ze­ker moet kun­nen ver­ze­ke­ren. Per­soon­lijk denk ik dat we rond de mid­den­moot moe­ten kun­nen draai­en”, be­sluit Star­ckx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.