T tot mo­der­ne kan­toor­ruim­te

Dag op zon­dag 10 sep­tem­ber

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

van Van Aer­schot, er­gens in Lim­burg.

Op de brug:

op de De ge­res­tau­reer­de kas­teel­vil­la van de fa­mi­lie Van Aer­schot, met op de voor­grond de smeed­ij­ze­ren brug van de Fon­de­ries de la Cam­pi­ne, die am­per 100 me­ter ver­der­op lag. Lan­taarn van Van Aer­schot in de bo­ta­ni­sche tuin in Ant­wer­pen. He­ren­tals heeft het aan een nietHe­ren­tal­se­naar te dan­ken dat er nog iéts ver­wijst naar de his­to­ri­sche in­du­strie­si­te van De Zaat. On­der­ne­mer Erik Bae­tens legt uit waar­om hij het be­houd van het ge­bouw be­lang­rijk vond.

De stad He­ren­tals was klaar met De Zaat: een bij­zon­der plan van aan­leg (bpa) ver­oor­deel­de de ou­de in­du­strie­ge­bou­wen op de si­te tot de af­braak. Net op dat mo­ment was de jon­ge com­pu­ter­spe­ci­a­list Erik Bae­tens op zoek naar een kan­toor.

“Ik vond iets in Pul­der­bos, maar op het laat­ste mo­ment sprong de ver­koop af en toen viel mijn oog op dit pand in He­ren­tals”, ver­telt Bae­tens. “Ik was met­een ge­char­meerd door het ge­bouw zelf en de ge­schie­de­nis er­van, maar het was be­stemd voor de af­braak. Er moest een ge­zins­wo­ning en een win­kel voor in de plaats ko­men. Dat kon­den we uit­ein­de­lijk ver­hin­de­ren en nu zit­ten we hier goed.”

Bae­tens in­stal­leer­de via zijn be­drijf Lynx Au­to­ma­ti­ons be­ne­den eerst een His­to­ri­cus Jan Cools bij de le­vens­gro­te, his­to­ri­sche fo­to’s in het ge­res­tau­reer­de ma­ga­zijn van de Fon­de­ries de la Cam­pi­ne. com­pu­ter­win­kel in het pand en er­bo­ven kan­tooruim­te. “Om­dat ik ‘bu­si­ness tot bu­si­ness’ ver­koop, heeft een win­kel hier wei­nig zin”, zegt de zaak­voer­der. “Dus be­sloot ik er be­ne­den een bu­si­ness­ruim­te voor ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten van te ma­ken, een ont­moe­tings­plek voor za­ken, zeg maar. Niet dat we hier trouw­fees­ten or­ga­ni­se­ren, maar dit is ide­aal voor za­ke­lij­ke con­tac­ten en pro­duct­pre­sen­ta­ties.”

Het ou­de in­du­strie­ge­bouw van De Zaat her­bergt nu drie kmo’s van Lynx Au­ta­ma­ti­sa­ti­ons, waar zo’n vijf­tien men­sen wer­ken. “De na­bij­heid van het sta­ti­on was voor mij be­lang­rijk”, zegt Erik Bae­tens. “We doen hier aan soft­wa­re­ont­wik­ke­ling voor gro­te bin­ne­nen bui­ten­land­se be­drij­ven.”

Aan de mu­ren van het ge­bouw sie­ren gro­te fo­to’s van de ou­de in­du­strie­le ac­ti­vi­tei­ten van De Zaat de mu­ren. “Die von­den we na veel op­zoe­kings­werk in Ant­wer­pen”, zegt Erik Bae­tens. “Som­mi­ge wa­ren in erg slech­te staat, maar na res­tau­ra­tie vind ik zelf dat ze er ge­wel­dig uit­zien.”

“Ik was met­een ge­char­meerd”

Fo­to’s De Zaat sie­ren mu­ren van Lynx Au­ti­ma­ti­sa­ti­on

R

de gie­te­rij. Jo­seph

FO­TO MIA UYDENS FO­TO GOOGLE STREETVIEW

FO­TO RR

Het ge­res­tau­reer­de ge­bouw van de ij­zer­gie­te­rij aan De Zaat is het eni­ge over­blijf­sel van de gro­te fa­brie­ken met hun ro­ken­de schoor­ste­nen en droog­dok­ken van wel­eer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.