Frie­trock her­leeft na “ge­we­ten­lo­ze dief­stal”

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ema)

De in­braak lok­te vo­rig jaar fel­le ver­ont­waar­di­ging uit, te­meer om­dat de op­brengst van Frie­trock in­te­graal naar een goed doel gaat, via Mu­sic for Li­fe. “Dit jaar kie­zen we voor vzw t’ANt­WOORD in Turn­hout, een ver­e­ni­ging te­gen ar­moe­de en so­ci­a­le uit­slui­ting.”

Om een nieu­we in­braak te ver­mij­den, nam Daems haar voor­zor­gen. Zo blij­ven er el­ke avond vijf vrij­wil­li­gers sla­pen op het fes­ti­val­ter­rein en wer­den er ca­me­ra’s ge­plaatst. Het ‘lek­ker­ste rock­fes­ti­val van Vlaan­de­ren’ ver­huist ook naar een nieu­we lo­ca­tie: een wei­de ach­ter dan­cing Gal­ge­hoe­ve in Oud-Turn­hout, net over de grens met Retie. 36 rock­bands ko­men er gra­tis op­tre­den. Top­per op de af­fi­che is Bel­gi­an Aso­ci­a­li­ty, be­kend van de hit Ik doe het mor­re­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.