Gra­tis pep­mid­del in laat­ste rech­te lijn

Pie­ren­loop prik­kelt lo­pers met mu­ziek

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - De Pie­ren­loop wordt ge­or­ga­ni­seerd door de Ra­vel­se Jog­ging­club. (ema)

De or­ga­ni­sa­to­ren van de Pie­ren­loop bie­den al­le deel­ne­mers een gra­tis sti­mu­le­rend mid­del aan dat niet op de do­ping­lijst staat: op­zwe­pen­de li­ve­mu­ziek in de laat­ste rech­te lijn.

Op de Pie­ren­loop in Ra­vels, een van de po­pu­lair­ste loop­wed­strij­den in de Kem­pen­se grens­streek, wor­den de lo­pers in de laat­ste ki­lo­me­ter op een per­fect le­ga­le ma­nier ge­sti­mu­leerd om nog net dat tik­kel­tje die­per in hun krach­ten te tas­ten. “We heb­ben een djem­bé­band, een dj en de lo­ka­le fan­fa­re be­reid ge­von­den om langs het par­cours plaats te ne­men en de lo­pers in het zicht van de streep nog ex­tra aan te moe­di­gen met aan­ste­ke­lij­ke feest­mu­ziek”, zegt Jan Schil­le­beeckx, be­kend als be­gra­fe­nis­on­der­ne­mer, maar ook als voor­zit­ter van de Ra­vel­se Jog­ging­club, die de Pie­ren­loop or­ga­ni­seert sa­men met de Arendonk­se At­le­tiek­club (Arac).

Vro­lij­ke ker­mis­sfeer

Voor de 26ste edi­tie van de Pie­ren­loop op za­ter­dag 2 sep­tem­ber wor­den ze­ven­hon­derd tot dui­zend deel­ne­mers ver­wacht. “Onze groot­ste troef is ons par­cours, een van de mooi­ste in de wij­de om­ge­ving”, zegt Schil­le­beeckx. “De start- en aan­komst­plaats is aan de ker­mis­tent, mid­den in het le­ven­di­ge en druk­ke dorps­cen­trum van Ra­vels, waar over­al een vro­lij­ke ker­mis­sfeer hangt. Tus- sen­in loop je in een oa­se van rust: langs het ka­naal, maar ook door het Ge­west­bos van Ra­vels en na­tuur­re­ser­vaat Het Kijk­ver­driet. De men­sen zijn al­tijd vol lof over onze om­loop. Heel mooi en heel ge­va­ri­eerd, zegt ie­der­een.”

De deel­ne­men­de at­le­ten in Ra­vels kun­nen kie­zen uit drie af­stan­den: 5 ki­lo­me­ter, 10 ki­lo­me­ter of 10 En­gel­se mijl, het ko­nin­gin­nen­num­mer van de Pie­ren­loop. Voor de kin­de­ren is er een ver­kor­te ‘kids­tour’. On­der de lo­pers wordt er ook een gro­te prij­zen­pot ver­deeld, waar­on­der een op­mer­ke­lij­ke hoofd­prijs ter waar­de van 500 eu­ro. De op­brengt van de Ra­vel­se loop­hap­pe­ning gaat als van­ouds naar een goed doel. Dit jaar is dat de Kem­pen­se af­de­ling van vzw Kind in Nood, een ver­e­ni­ging die zich in­zet voor slacht­of­fers van kin­der­mis­han­de­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.