Storm­loop voor O-num­mer­plaat

Au­to als old­ti­mer in­schrij­ven biedt fis­ca­le voor­de­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - ECONOMIE - (gc)

Het aan­tal au­to’s dat in Vlaan­de­ren is in­ge­schre­ven als old­ti­mer en een zo­ge­naam­de O-plaat heeft, is sinds 2013 bij­na ver­vijf­vou­digd. Re­de­nen zijn de stij­gen­de be­lang­stel­ling voor old­ti­mers, de ver­soe­pel­de wet­ge­ving en de fis­ca­le voor­de­len.

In Vlaan­de­ren re­den eind vo­rig jaar 129.006 au­to’s rond die ou­der zijn dan 25 jaar. Goed 40% daar­van was voor­zien van een old­ti­mer­num­mer­plaat. In to­taal re­den er in Vlaan­de­ren eind vo­rig jaar op Vlaam­se we­gen 51.465 au­to’s rond met een O-plaat, zo le­ren ons de cij­fers van sec­tor­fe­de­ra­tie Fe­biac. Op­val­lend is de stij­ging. In 2013 re­den er in Vlaan­de­ren am­per 11.135 au­to’s rond met een O-plaat. Sinds­dien is het aan­tal au­to’s met een O-plaat maar liefst ver­vijf­vou­digd.

Ook op­val­lend is de toe­na­me van het aan­deel van de au­to’s met een O-plaat in het to­taal van de ou­de au­to’s. In 2013 had am­per 11,7% van de au­to’s ou­der dan 25 jaar een O-plaat, eind 2016 was dat al 39,9%.

De be­lang­rijk­ste re­den is de ver­soe­pe­ling van de wet­ge­ving. Sinds 2013 mag je een au­to die als old­ti­mer is in­ge­schre­ven voor zo­wat al­les ge­brui­ken, be­hal­ve van en naar het werk, van en naar de school en voor be­roeps­doel­ein­den.

Vol­gens Joost Kae­se­mans van sec­tor­fe­de­ra­tie Fe­biac is er naast de be­lang­stel­ling voor ou­de au­to’s nog een an­de­re re­den van de stij­ging van het aan­tal O-pla­ten. “Met na­me de cent­jes. Voor au­to’s met een O-plaat geldt im­mers een gun­stig fis­caal stel­sel. Bo­ven­dien zijn ze vrij­ge­steld van de jaar­lijk­se tech­ni­sche keu­ring.”

“En dus zie je steeds meer wrak­ken van au­to’s die je be­zwaar­lijk een lief­heb­bers­au­to kunt noe­men en waar­bij je ern­sti­ge vra­gen kunt stel­len over de tech­ni­sche toe­stand”, vindt ook au­to­spe­ci­a­list To­ny Ver­hel­le van het vak­blad Au­to­gids.

Pee­ter Hen­ning van de Bel­gi­sche Fe­de­ra­tie voor Ou­de Voer­tui­gen is zich be­wust van de mis­brui­ken van de O-plaat. “Ge­luk­kig gaat het maar over een klei­ne min­der­heid, niet ie­der­een met een jon­ge old­ti­mer is een be­drie­ger. We heb­ben daar trou­wens voor ge­waar­schuwd toen de wet werd ge­wij­zigd.” Vol­gens Hen­ning wordt er mo­men­teel sa­men met de wet­ge­ver ge­werkt aan een be­ter ka­der.

FO­TO HER­MAN RICOUR

Pee­ter Hen­ning van de BFOV. “Er wordt soms mis­bruik ge­maakt van de O-plaat, maar dat is ge­luk­kig maar een min­der­heid.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.