Het stinkt bij ‘les gen­dar­mes’ in Frankrijk

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - FRANK RENOUT

Fran­se agen­ten strij­den man­moe­dig te­gen ter­reur en ter­ro­ris­ten, maar hun da­ge­lijk­se werk­plek is om van te hui­len. “In één po­li­tie­bu­reau was er zo­veel on­ge­dier­te dat de agen­ten bui­ten moesten sla­pen.” Po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie UPNI is met een ac­tie ge­start om de er­bar­me­lij­ke toe­stan­den aan te kla­gen.

Tien­tal­len kak­ker­lak­ken die uit een gat in de muur krui­pen. Een kan­toor dat vol­le­dig on­der wa­ter staat door een lek­ka­ge. Drie vol­ge­lo­pen uri­noirs die niet meer door­spoe­len. Verf die van de mu­ren blad­dert en gro­te ga­ten in vloe­ren en pla­fonds. Po­li­tie­au­to’s waar de stoel­zit­tin­gen vol­le­dig uit el­kaar zijn ge­scheurd.

En dan die ene cel­ruim­te. Het slot van de cel­deur is stuk. Om de ge­de­ti­neer­den toch ach­ter de tra­lies te hou­den, heb­ben agen­ten iets be­dacht: de cel­deur is ge­bar­ri­ca­deerd. Met een hou­ten balk.

Wie het po­li­tie­vak nog as­so­ci­eert met he­ro­ïek en gla­mour, komt in Frankrijk van een kou­de ker­mis thuis. Po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie UPNI ver­za­melt sinds eni­ge we­ken fo­to’s die agen­ten ne­men van hun werk­plek­ken, dienst­au­to’s en meu­bi­lair. De ac­tie is be­doeld om de “er­bar­me­lij­ke werk­om­stan­dig­he­den” aan de kaak te stel­len bij de po­li­tie­lei­ding en bij de re­ge­ring.

Do­de muis in de oven

“We wa­ren zelf ook ge­cho­queerd door wat we al­le­maal te zien kre­gen”, ver­telt Tho­mas, een van de lei­ding­ge­ven­den van de UPNI. “We had­den niet ge­dacht dat de si­tu­a­tie zó ern­stig was.”

Hij en zijn col­le­ga’s za­ten met open mond te kij­ken naar de beel­den die bin­nen stroom­den. “Er is een po­li­tie­bu­reau waar je al­leen nog met laar­zen het toi­let in kan. Bij an­de­ren werd een do­de muis in de mi­cro­golf­oven ge­von­den. Een raam dat stuk was, werd er­gens met een koe­voet op zijn plaats ge­hou­den. In één po­li­tie­bu­reau was er zo­veel on­ge­dier­te dat de agen­ten bui­ten moesten sla­pen.”

Het au­to­park kan ook wel wat on­der­houd ge­brui­ken. “Er was een po­li­tie­bu­reau met ze­ven dienst­au­to’s waar­van er vijf stuk wa­ren. Er zijn wa­gens met 500.000 ki­lo­me­ter op de tel­ler! Au­to’s met ga­ten in de car­ros­se­rie. Kun je je die voor­stel­len tij­dens een ach­ter­vol­ging, als je stoe­pen op en af rijdt? Wij rij­den vaak in een be­jaar­de Re­nault Scé­nic met 200 ki­lo aan ma­te­ri­eel. En daar­mee moe­ten we dan cri­mi­ne­len ach­ter­vol­gen die in een gloed­nieu­we Au­di A8 rij­den! Te­gen de tijd dat wij ons gas­pe­daal heb­ben in­ge­drukt, is die Au­di al ver­dwe­nen.”

De fo­to’s zijn al­le­maal echt, ze zijn al­le­maal re­cent ge­no­men en ze zijn re­pre­sen­ta­tief voor de si­tu­a­tie in Frankrijk, be­na­drukt de UPNI. “De fo­to’s ko­men uit het he­le land. Dit soort werk­plek­ken zien we over­al en in al­le la­gen van de Fran­se po­li­tie.”

In­mid­dels zijn er al meer dan vijf­hon­derd fo­to’s en ook film­pjes in­ge­stuurd door agen­ten. “En el­ke dag ko­men er nieu­we bin­nen.” Over twee we­ken wor­den ze al­le­maal ge­pu­bli­ceerd, op een na­ti­o­na­le ac­tie­dag voor de po­li­tie.

Nood­toe­stand

Het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken, waar de po­li­tie on­der valt, wil niet of­fi­ci­eel re­a­ge­ren. Maar een ho­ge amb­te­naar zegt dat “het pro­bleem wel de­ge­lijk se­ri­eus wordt ge­no­men”. Al­leen al dit jaar is 35 mil­joen uit­ge­trok­ken voor on­der­houds­werk­zaam­he­den bij de po­li­tie.

“Ver­der is het een kwes­tie van pri­o­ri­tei­ten stel­len. We heb­ben te ma­ken met de ter­reurdrei­ging en de nood­toe­stand. Daar­om wordt er nu bij­voor­beeld veel geld be­steed aan be­te­re be­wa­pe­ning van onze men­sen. Om te zor­gen voor de vei­lig­heid op straat. Je kunt niet al­les te­ge­lijk doen.”

De UPNI zegt dat on­der ex­tre­me om­stan­dig­he­den, zo­als de nood­toe­stand, ba­sa­le voor­zie­nin­gen juist goed moe­ten wer­ken. “Als je ef­fec­tief het ter­ro­ris­me wilt be­strij­den, dan moe­ten agen­ten toch ook goed hun werk kun­nen doen? Som­mi­ge si­tu­a­ties, zo­als die ou­de po­li­tie­au­to’s, zijn ge­woon ge­vaar­lijk: voor de agen­ten die er­in zit­ten, maar ook voor men­sen op straat. Bo­ven­dien kun­nen cri­mi­ne­len ont­ko­men.”

De po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie heeft de si­tu­a­tie al aan­ge­kaart bij de au­to­ri­tei­ten. Maar voor­als­nog is er geen en­ke­le re­ac­tie ge­ko­men. Dat is slecht voor het mo­raal, al­dus Tho­mas van de UPNI. En die mo­raal was al flink in­ge­deukt. “Het is ont­zet­tend de­mo­ti­ve­rend als je te voet moet pa­trouil­le­ren om­dat al­le po­li­tie­wa­gens stuk zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.