Dis­cus­sie rond eind­ter­men ka­tho­liek on­der­wijs

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - FRANS LAURIJSSEN,

Spij­tig dat het on­der­wijs weer in de ne­ga­tie­ve be­lang­stel­ling komt te staan. Blijk­baar pro­beert de CD&V via haar ka­tho­lie­ke on­der­wijs­koe­pel de eind­ter­men in het on­der­wijs in de prak­tijk te bren­gen. Ech­ter, geen en­ke­le po­li­tie­ke par­tij steunt de in­ten­ties van de­ze CD&V. De par­tij houdt geen re­ke­ning met wat de meer­der­heid hier­over denkt. De pe­ri­o­de dat zij 33% van de stem­men haal­de, is al­lang voor­bij en zal ook nooit meer te­rug­ke­ren. En waar­om kun­nen de­ze pro­ble­men niet op voor­hand met de an­de­re par­tij­en be­spro­ken wor­den in plaats van dit zon­der over­leg naar bui­ten te bren­gen, en dit dan nog juist voor de start van het school­jaar. De­ze es­ca­la­tie schaadt het on­der­wijs, wat zeer spij­tig is voor al­le leer­krach­ten die zich elk jaar in­span­nen om het Vlaam­se on­der­wijs op een ho­ger ni­veau te bren­gen. Het on­der­wijs is de be­lang­rijk­ste fac­tor om een mooie toe­komst op te bou­wen, de dic­ta­ten van de CD&V kun­nen we hier mis­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.