Der­tig ca­kes in één af­le­ve­ring: op­eten, want weg­ge­ven mag niet

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT -

Der­tig ca­kes wer­den er gis­te­ren ge­ser­veerd in de eer­ste af­le­ve­ring van Ba­ke Off

Vlaan­de­ren, het nieu­we bak­pro­gram­ma met Wim Op­brou­ck op Vier. Dan rijst de vraag: wordt al dat ge­bak op­ge­ge­ten, weg­ge­ge­ven of weg­ge­gooid?

Met tien kan­di­da­ten die elk

b een rol­ca­ke, een sa­va­rin (een ca­ke met si­roop en slag­room) en een “ver­ras­sings­ca­ke’’ moesten klaar­ma­ken, le­ver­de de eer­ste af­le­ve­ring van Ba­ke Off

Vlaan­de­ren heel veel ca­ke op. De twee ju­ry­le­den proef­den ui­ter­aard van el­ke ca­ke en ook de kan­di­da­ten na­men graag een hap­je van de con­cur­ren­tie,

maar dan nog blijft er veel ge­bak over.

Ge­bak weg­ge­ven mocht niet van­we­ge de voed­sel­vei­lig­heid: heel wat bak­sels staan vrij lang uit de koel­kast en on­der lam­pen om zo­ge­naam­de “beau­ty shots” te ma­ken, ex­tra beel­den die ge­bruikt wor­den om de af­le­ve­ring kleur te ge­ven. Af en toe be­land­de er wel een taart bij de bu­ren van het Kas­teel van Scho­ten, waar Ba­ke Off Vlaan­de­ren in de tuin werd op­ge­no­men. In die tuin was een ‘bak­dorp’ ge­bouwd met tent, sa­ni­tair, af­was­ruim­te, kan­toor, ref­ter, be­zoe­kers­ruim­te en tech­ni­sche ka­mer.

Het groot­ste deel van de bak­sels ver­dween in de ma­gen van de men­sen ách­ter de ca­me­ra: de ploeg tel­de liefst 45 men­sen. Elk lid van die ploeg had een vork met zijn of haar naam op, zo­dat er geen vor­ken zou­den rond­slin­ge­ren op de set. Al­le over­schot van in­gre­di­ën­ten werd na de op­na­mes mee­ge­ge­ven aan de kan­di­da­ten.

FO­TO VIER

De 45-kop­pi­ge ploeg die Ba­ke Off Vlaan­de­ren maakt, heeft flink wat ca­ke ach­ter de kie­zen ge­kre­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.