Doch­ter Ma­ri­na werkt ‘nieu­we’ op­na­mes van Ed­dy Wal­ly af

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT -

De ar­chie­ven van Ed­dy Wal­ly gaan open. In no­vem­ber, goed an­der­half jaar na zijn over­lij­den op 83-ja­ri­ge leef­tijd, ver­schijnt on­uit­ge­ge­ven werk van de char­me­zan­ger op plaat. Het is doch­ter Ma­ri­na (60) die haar schou­ders on­der het project zet.

De fans moe­ten even­wel niet met­een ‘tra­di­ti­o­ne­le’ Wal­ly-num­mers ver­wach­ten. “Het was mijn va­ders wens dat ik de op­na­mes die nog in de schuif la­gen, zou af­wer­ken. Aan de mees­te lied­jes zal ik een ei­gen touch ge­ven: ik zal mee­zin­gen en er du­et­ten van ma­ken. Die zang­lij­nen blik ik in sep­tem­ber in. Op die ma­nier wordt het een soort eer­be­toon”, al­dus Ma­ri­na. Daar­na wordt ge­ke­ken of er in de toe­komst nog meer on­uit­ge­ge­ven werk van Ed­dy Wal­ly zal uit­ko­men.

Ma­ri­na Wal­ly, die lang haar va­der on­der­steun­de en sinds zijn dood zelf aan een car­ri­è­re tim­mert, deelt sinds kort ook het po­di­um met zan­ger Mar­tin Mel­ro. De twee heb­ben een li­ve­for­mu­le uit­ge­werkt en over­we­gen nu een sin­gle sa­men.

Mel­ro, een Ne­der­lan­der die in Bel­gië woont, is noch­tans niet on­be­spro­ken: hij werd in 2014 door het Ne­der­land­se pro­gram­ma Un­der­co­ver ont­mas­kerd als op­lich­ter en fan­tast en ver­scheen al meer­maals voor de recht­bank. “Ik ken zijn re­pu­ta­tie”, zegt Ma­ri­na. “Maar we heb­ben tot nog toe steeds cor­rect sa­men­ge­werkt en al­le be­ta­lin­gen zijn al­tijd net­jes ver­lo­pen.”

FO­TO ISOPIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.