“Ze was het ge­luk­kigst als ze naar bal­let keek”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - GUY VAN VLIET Het Groot­ste Zwa­nen­meer, van 6 tot en met 8 ok­to­ber in Stads­schouw­burg Ant­wer­pen. www.stads­schouw­bur­gant­wer­pen.be

Twin­tig jaar na het over­lij­den van prin­ses Di­a­na komt Het Groot­ste Zwa­nen­meer,

de laat­ste voor­stel­ling die ze ooit zag, naar Ant­wer­pen. Cho­re­o­graaf De­rek De­a­ne (64) mocht zich een vriend van de be­treur­de prin­ses noe­men. Hij draagt het bal­let, in ok­to­ber te zien in de Stads­schouw­burg, op aan de ico­ni­sche vrouw wiens le­vens­ver­haal on­ster­fe­lijk blijkt.

Ju­ni 1997. Cho­re­o­graaf De­rek De­a­ne ver­wel­komt zijn goe­de vrien­din Di­a­na bij de be­to­ve­ren­de

pre­mi­è­re van Het Groot­ste Zwa­nen­meer in de le­gen­da­ri­sche Roy­al Al­bert Hall in Lon­den. De sprook­jes­ach­ti­ge beel­den van de stra­len­de en ge­luk­kig ogen­de prin­ses met de dan­se­res­sen en de be­ju­bel­de cho­re­o­graaf gaan de we­reld rond.

Am­per twee maan­den la­ter slaat het nood­lot toe. De prin­ses komt op 31 augustus 1997, van­daag pre­cies twin­tig jaar ge­le­den, op een tra­gi­sche ma­nier om het le­ven bij een on­ge­luk in Parijs, om­dat de wa­gen waar­in ze zat ach­ter­volgd werd door pa­pa­raz­zi.

De­rek De­a­ne was een van de vrien­den van Di­a­na die ver­bijs­terd en vol on­ge­loof ach­ter­bleef. “Prin­ses Di­a­na en ik had­den een heel bij­zon­de­re band, via onze ge­za­men­lij­ke lief­de voor bal­let”, mij­mert de cho­re­o­graaf, die be­gin ok­to­ber met Het Groot­ste Zwa­nen­meer ter We­reld naar Ant­wer­pen komt. Hij draagt de voor­stel­ling op aan Di­a­na, die al van in haar jeugd gek was op bal­let.

“Het was via bal­let dat ik haar leer­de ken­nen, en onze vriend­schap bleef daar­na groei­en. Ze­ker na­dat ik ar­tis­tiek di­rec­teur was ge­wor­den van het English Na­ti­o­nal Bal­let, waar­van Di­a­na be­scherm­vrouw was. De laat­ste vijf jaar van haar le­ven was mijn re­la­tie met haar nog per­soon­lij­ker ge­wor­den.”

De laat­ste voor­stel­ling die Di­a­na en De­rek sa­men za­gen, was uit­ge­re­kend Het Groot­ste Zwa­nen­meer.

De­a­ne had er een gro­te arena­pro­duc­tie van ge­maakt, die we­ken­lang in de Roy­al Al­bert Hall te zien was. Het was een re­gel­rech­te sen­sa­tie, en dat was ook hoe de prin­ses het heeft er­va­ren.

“Ik her­in­ner me nog hoe op­ge­won­den Di­a­na was bij de pre­mi­è­re. Ze was com­pleet weg van de­ze pro­duc­tie. Ze ging na af­loop vro­lijk op de fo­to met al onze zwa­nen. Het werd een ico­nisch beeld, dat voor ons ge­zel­schap na­tuur­lijk enorm goeie re­cla­me was en dat van­daag nog al­tijd bij­blijft.”

Ook in de we­ken voor haar dood merk­te de cho­re­o­graaf hoe be­trok­ken de prin­ses was en hoe­zeer de voor­stel­ling haar raak­te. “Ze kwam er in onze ge­sprek­ken nog vaak op te­rug. Maar we had­den nooit kun­nen den­ken dat het de laat­ste voor­stel­ling zou wor­den die ze ooit zag.”

Nu er een nieu­we pro­duc­tie van Het Groot­ste Zwa­nen­meer ter We­reld is, draagt De­a­ne die op aan de be­treur­de prin­ses. Dat hij pronkt met de ti­tel Het Groot­ste Zwa­nen­meer ter We­reld, komt om­dat er maar liefst 48 sier­lij­ke zwa­nen op het po­di­um dan­sen, tot drie keer zo­veel als nor­maal. Bij de me­ga­pro­duc­tie zijn in to­taal 80 dan­sers be­trok­ken, die 450 adem­be­ne­men­de kos­tuums dra-

DE­REK DE­A­NE

gen, ter­wijl er voor 20 ton aan de­cor in de Stads­schouw­burg zal staan.

De cho­re­o­graaf wou dat Di­a­na ook de­ze nieu­we ver­sie had kun­nen zien. “Een the­a­ter­ver­sie ma­ken van een arena­pro­duc­tie ver­eis­te veel in­ven­ti­vi­teit op vlak van cho­re­o­gra­fie, maar het re­sul­taat is schit­te­rend. Zelfs met de mas­sa­scè­nes op het to­neel is het een in­tie­me en po­ë­ti­sche voor­stel­ling. Het lij­ken wel schil­de­rij­en van De­g­as die tot le­ven ko­men”, zegt de cho­re­o­graaf trots.

Ook hij heeft dan ook iets met Het Zwa­nen­meer. “Ik heb er veel er­va­ring mee, ook als so­list. Ik stond op de plan­ken naast Ru­dolf Nu­rey­ev en Mar­got Fon­teyn, en werk­te in de gou­den ja­ren met le­gen­da­ri­sche cho­re­o­gra­fen. Al die er­va­rin­gen kon ik ge­brui­ken in de­ze ver­sie, waar Di­a­na zo van hield.”

Ze­ker van­daag, bij de her­den­king van haar over­lij­den, denkt De­a­ne te­rug aan de prin­ses die het hart van zo­veel men­sen stal. De im­pact die ze had kan vol­gens hem niet hoog ge­noeg in­ge­schat wor­den. “Ik denk nog zo vaak aan het ver­schil dat Di­a­na maak­te in de we­reld, op zo­veel vlak­ken. Ik mis haar ver­schrik­ke­lijk.”

“Nu ik een nieu­we ver­sie van Het Zwa­nen­meer maak, voel ik ge­woon dat Di­a­na een klein beet­je aan­we­zig is, hier bij mij. Ze was het ge­luk­kigst en het meest ont­span­nen als ze naar bal­let keek. Al­le be­slom­me­rin­gen en zor­gen in haar le­ven wa­ren dan even ver­ge­ten. Ik denk heel vaak aan Di­a­na en van­daag na­tuur­lijk meer dan ooit. Haar over­lij­den was zo’n groot ver­lies, niet al­leen voor haar fa­mi­lie en vrien­den, maar voor zo­veel an­de­re men­sen in de gan­se we­reld.”

Cho­re­o­graaf

“Ik denk nog zo vaak aan het ver­schil dat Di­a­na maak­te in de we­reld, op zo­veel vlak­ken. Ik mis haar ver­schrik­ke­lijk.”

Ju­ni 1997: prin­ses Di­a­na met de dan­se­res­sen uit Het Groot­ste Zwa­nen­meer. de­ze pro­duc­tie”, ver­telt cho­re­o­graaf De­rek De­a­ne. “Ze was com­pleet weg van

FO­TO'S GETTY IMAGES, RR

Het Zwa­nen­meer, zo­als het straks te zien is in Ant­wer­pen: een me­ga­pro­duc­tie door het Shang­hai Bal­let die in­tiem en po­ë­tisch wil zijn.

Di­a­na met De­rek De­a­ne bij de pre­mi­è­re van Het Groot­ste Zwa­nen­meer in Lon­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.