On­ster­fe­lijk ver­haal

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - (blg)

Prin­ses Di­a­na, ge­bo­ren op 1 ju­li 1961, volg­de al op jon­ge leef­tijd bal­let­les, een draad die ze la­ter weer zou op­pik­ken. Na haar hu­we­lijk in 1981 met de Brit­se kroon­prins Char­les werd ze lid van de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie. Ze werd moe­der van de prin­sen Wil­li­am en Har­ry. Ze werd al­om ge­roemd om haar lief­da­dig­heids­werk. Haar on­ge­luk­ki­ge hu­we­lijk met Char­les liep op de klip­pen in 1996, maar de po­pu­lai­re prin­ses bleef vol­op in de be­lang­stel­ling staan. Ze kwam op 36ja­ri­ge leef­tijd om het le­ven bij een dra­ma­tisch au­to-on­ge­luk op 31 augustus 1997. De we­reld rouw­de mee. Meer dan een mil­joen men­sen leg­den bloe­men neer aan het ko­nink­lijk pa­leis en haar af­scheids­plech­tig­heid werd door mil­joe­nen ge­volgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.