Belg niet meer bang om dron­ken te rij­den

Ge­mid­del­de au­to­mo­bi­list in Bel­gië komt in zes jaar tijd slechts één keer alcoholcontrole te­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - CHRISTOF WILLOCX

Er zijn in de pro­vin­cie Ant­wer­pen dit jaar tot nu toe al bij­na even­veel ver­keers­do­den ge­teld als in heel 2016. Het aan­tal al­co­hol­con­tro­les is in twee jaar tijd noch­tans met 83% toe­ge­no­men. “Maar die con­tro­les ge­beu­ren voor­al over­dag”, zegt mo­bi­li­teits­ex­pert Dirk Lau­wers (Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen). Uit een in­ter­na­ti­o­naal on­der­zoek blijkt ook dat per jaar slechts 17% van de au­to­mo­bi­lis­ten een alcoholcontrole moet af­leg­gen.

Pro­vin­cie­gou­ver­neur Ca­thy Berx trok de­ze week aan de alarm­bel. Er zijn dit jaar al 52 ver­keers­do­den ge­val­len op de we­gen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. In heel 2016 wa­ren dat er 57. We zijn dus goed op weg om dat re­cord te bre­ken.

Om cij­fers te ci­te­ren uit een ver­ge­lijk­ba­re pe­ri­o­de: in de eerste ze­ven maan­den van vo­rig jaar vie­len er 35 ver­keers­do­den in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. In de eerste ze­ven maan­den van dit jaar wa­ren het er al 40. Daar­mee gaat de pro­vin­cie Ant­wer­pen te­gen de na­ti­o­na­le trend in. In de eerste helft van dit jaar is het aan­tal ver­keers­do­den op de Bel­gi­sche we­gen met 13% ge­daald.

Zijn de Ant­werp­se we­gen dan on­vei­li­ger ge­wor­den? Niet he­le­maal. Het aan­tal zwaar­ge­won­den bij ver­keers­on­ge­val­len in de pro­vin­cie Ant­wer­pen is in de eerste ze­ven maan­den van dit jaar met 15% ge­daald. Het aan­tal on­ge­val­len met li­cha­me­lij­ke let­sels daal­de met 3%.

HOE GE­VAAR­LIJK IS AL­CO­HOL?

Het is zeer de vraag of po­li­tie­zo­nes met die cij­fers te­vre­den kun­nen zijn. Vol­gens Vi­as, de or­ga­ni­sa­tie die vroe­ger be­kend was als het Bel­gisch In­sti­tuut voor Ver­keers­vei­lig­heid, is al­co­hol een van de groot­ste ver­oor­za­kers van ver­keers­on­ge­val­len.

“In 2007 had 55% van de be­stuur­ders die een over­tre­ding be­gin­gen, een hoog al­co­hol­ge­hal­te in het bloed. In 2015 was dat aan­deel ge­klom­men tot 69%. Dat is ver­ont­rus­tend”, zegt woord­voer­der Stef Wil­lems van Vi­as.

“Het pro­bleem is het grootst bij man­nen. In 2015 over­schreed 3,7% van de ge­con­tro­leer­de man­nen de al­co­hol­li­miet. Bij de vrou­wen was dat ‘slechts’ 1%. Het ver­schil tus­sen man­nen en vrou­wen is in Bel­gië bo­ven­dien veel gro­ter dan in an­de­re lan­den.”

De po­li­tie­dien­sten in de pro­vin­cie Ant­wer­pen in­ves­te­ren daar­om in meer al­co­hol­con­tro­les. “In de eerste ze­ven maan­den van vo­rig jaar wa­ren er ruim 130.000 con­tro­les. In de eerste ze­ven maan­den van dit jaar wa­ren het er 162.000”, zegt pro­vin­cie­gou­ver­neur Ca­thy Berx.

WAT IS DE ZWAKTE VAN DE BOB-CON­TRO­LES?

Maar er is een pro­bleem met die al­co­hol­con­tro­les. Uit cij­fers van de Bob-cam­pag­ne van de af­ge­lo­pen zo­mer blijkt dat 3% tot 4% van de ge­con­tro­leer­de be­stuur­ders in de pro­vin­cie Ant­wer­pen ’s nachts een po­si­tie­ve adem­test af­legt. Over­dag is dat on­ge­veer 1%.

“Maar tij­dens de week­da­gen wordt er meer dan tien keer zo­veel over­dag ge­con­tro­leerd dan ’s nachts”, zegt Ca­thy Berx. “Tij­dens de week­ends wordt er wél ge­voe­lig meer ’s nachts ge­con­tro­leerd. Maar on­danks de gro­te in­span­nin­gen van de po­li­tie ge­beurt het he­laas nog steeds te wei­nig. De po­li­tie zou de con­tro­les ook tij­dens nach­ten in het week­end moe­ten op­drij­ven.”

Vol­gens de fe­de­ra­le weg­po­li­tie, die de cij­fers van de Bob-con­tro­les ver­za­melt, is dat niet van­zelf­spre­kend. “Er zijn ’s nachts min­der agen­ten be­schik­baar dan over­dag”, zegt Sa­rah Fre­de­rickx, woord­voer­ster van de fe­de­ra­le weg­po­li­tie. “Bo­ven­dien zijn er ’s nachts ook meer agen­ten no­dig om een con­tro­le­post te be­vei­li­gen, om­dat het don­ker is. Let wel: op zich is het la­ge­re aan­tal con­tro­les ’s nachts niet on­lo­gisch, om­dat er dan veel min­der ver­keer is dan over­dag.”

Vol­gens Wou­ter Bruyns, woord­voer­der van de lo­ka­le po­li­tie­zo­ne Ant­wer­pen, ge­beu­ren al­co­hol­con­tro­les wel de­ge­lijk in func­tie van het ri­si­co. “We we­ten op wel­ke plaat­sen en tijd­stip­pen we de mees­te dron­ken be­stuur­ders be­trap­pen. Daar hou­den we re­ke­ning

mee, maar het zou niet ver­stan­dig zijn om die plaat­sen en tijd­stip­pen open­lijk te com­mu­ni­ce­ren”, zegt Wou­ter Bruyns.

“We kun­nen na­tuur­lijk niet el­ke dron­ken be­stuur­der be­trap­pen. Maar we spe­len wel op het ver­ras­sings­ef­fect. Het is ze­ker niet zo dat en­kel men­sen die te­rug­ko­men van eve­ne­men­ten iets heb­ben ge­dron­ken. Uit er­va­ring we­ten we dat men­sen ook over­dag met een glaas­je te veel op rij­den.”

HOE­VEEL KANS HEEFT U OP EEN CON­TRO­LE?

Vol­gens Ca­thy Berx is de kans dat be­stuur­ders een alcoholcontrole te­gen­ko­men veel te laag. “Uit een stu­die die de on­der­zoeks­bu­reaus iVOX en GfK in 2015 en 2016 de­den bij bij­na 27.000 men­sen in 25 lan­den, blijkt dat Bel­gië zeer ma­tig scoort op vlak van het aan­tal al­co­hol­con­tro­les. Slechts 17% van de be­stuur­ders gaf aan dat ze in de af­ge­lo­pen twaalf maan­den een alcoholcontrole had­den on­der­gaan. In Bel­gië wordt een be­stuur­der dus ge­mid­deld één keer ge­con­tro­leerd in zes jaar tijd.”

IS NULTOLERANTIE EEN OP­LOS­SING?

Mo­bi­li­teits­ex­pert Dirk Lau­wers (Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen) wil niet al­leen meer po­li­tie­con­tro­les, maar wijst ook op de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de bur­ger. “Or­ga­ni­sa­to­ren van eve­ne­men­ten zou­den bij­voor­beeld ste­wards kun­nen in­zet­ten, die op de par­king pre­ven- tie­ve al­co­hol­con­tro­les doen”, zegt Lau­wers.

“Ik ben ook ab­so­luut voor de ver­plich­ting van een al­co­hol­slot en een au­to­ma­ti­sche snel­heids­be­gren­zer. Dat er men­sen zijn die geen al­co­hol drin­ken, is daar­bij geen punt. Wie nooit pas­sa­giers mee­neemt, be­taalt toch ook voor de gor­dels op de ach­ter­bank? Als ie­der­een zo’n al­co­hol­slot moet ko­pen, zal de prijs bo­ven­dien niet zo hoog zijn.”

Ook Ca­thy Berx pleit voor al­co­hol­slo­ten en snel­heids­be­gren­zers. Eu­ro­pa on­der­zoekt in wel­ke ma­te de in­voe­ring daar­van mo­ge­lijk is en le­vert vol­gend voor­jaar een rap­port af.

“En we moe­ten een nultolerantie voor al­co­hol in­voe­ren, waar­bij be­stuur­ders het ver­bod krij­gen om nog iets te drin­ken”, zegt Berx. “He­laas zal die nultolerantie al­leen niet vol­doen­de zijn. Som­mi­ge lan­den met nultolerantie en veel al­co­hol­con­tro­les, zo­als bij­voor­beeld Po­len, sco­ren nog slech­ter op vlak van ver­keers­do­den dan Bel­gië. We moe­ten dus ook ster­ker in­zet­ten op so­ci­a­le con­tro­le en een men­ta­li­teits­ver­an­de­ring. Er moet een maat­schap­pe­lij­ke in­to­le­ran­tie ko­men voor rij­den on­der in­vloed of over­dre­ven snel­heid.”

FOTO NICOLAS MAETERLINCK

De voor­bije twee jaar is het aan­tal al­co­hol­con­tro­les met 83% ge­ste­gen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen, maar die con­tro­les ge­beu­ren voor­al over­dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.