Eerste pop-ups ne­men in­trek in Sta­ti­on M.

Pro­ject van jeugd­huis met­een schot in de roos

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - SASKIA VAN GESTEL

Het pro­ject Sta­ti­on M. van het Mol­se jeugd­huis blijkt een groot suc­ces. De vier pop-upruim­tes in het leeg­staan­de pand in de Voog­dij­straat zijn al­le­maal ver­huurd aan star­ters. Ook de zes ate­liers voor kun­ste­naars en de flex­desk wor­den vlot ge­bruikt.

JAN KESTENS

Co­ör­di­na­tor Sta­ti­on M.

‘‘We heb­ben nog en­ke­le aan­vra­gen lo­pen en ver­moe­den dat al­le pop-up­win­kels tot de kerst­pe­ri­o­de ver­huurd zijn.’’

Net voor de zo­mer lan­ceer­de het Mol­se jeugd­huis Ty­deeh een nieuw pro­ject voor jon­ge­ren. “In een leeg­staand pand in de Voog­dij­straat in Mol, heb­ben we Sta­ti­on M. on­der­ge­bracht”, zegt Jan Kestens van jeugd­huis Ty­deeh. “Er is plaats voor vier pop-up­sto­res waar jon­ge­ren hun ei­gen win­kel kun­nen ope­nen. Daar­naast ver­hu­ren we nog zes ate­liers voor jon­ge­ren en kun­nen men­sen er gra­tis wer­ken of ver­ga­de­ren in de flex­desk.”

De­ze week heb­ben twee jon­ge star­ters hun in­trek ge­no­men in de tij­de­lij­ke win­kels. Het gaat om Jes­sie Ber­tels Fo­to­gra­fie - Het Klein Vos­je en Tai­les of Tim­ber van Yan­nick Ar­nouts. Be­gin ok­to­ber opent Kel­ly Meeus er een thee­win­kel en Sha­ron Grob­ben een twee­de­hands kle­ding­win­kel voor mo­del­len. De op­brengst hier­van gaat naar een goed doel.

Naam­be­kend­heid

Yan­nick Ar­nouts (24) uit Mol ziet zijn Tails of Tim­ber als een op­stap naar een ei­gen toon­zaal. “Be­gin dit jaar werk­te ik bij een aan­ne­mer in tuin­aan­leg”, zegt hij. “In mei heb ik de stap ge­zet naar een zelf­stan­dig sta­tuut. Ik was na­me­lijk op het idee ge­ko­men om zelf ta­fels op maat te ma­ken. Ik vind dit erg boei­end.” Ar­nouts maakt al­le soor­ten ta­fels: groot, klein, lan­de­lijk of mo­dern. “Ik werk met al­ler­lei ver­schil­len­de ma­te­ri­a­len zo­als hout, glas, mar­mer, me­taal of epoxy. Door de ver­schil­len­de soor­ten te com­bi­ne­ren, kom ik tot ei­gen cre­a­ties. Vroe­ger ver­kocht ik mijn ta­fels via Fa­ce­book, maar met de­ze pop-up­win­kel in de Voog­dij­straat hoop ik toch wat meer naam­be­kend­heid te ver­ga­ren. De win­kel is al­leen open op vrij­dag en za­ter­dag, want op de an­de­re da­gen maak ik meu­bels.”

Drie maan­den ex­tra

Dat de pop-up­win­kels ge­geerd zijn, be­ves­tigt Jan Kestens. “We heb­ben nog en­ke­le aan­vra­gen lo­pen en ver­moe­den dat al­le pop-up­win­kels tot de kerst­pe­ri­o­de ver­huurd zijn”, zegt hij.

Jes­sie Ber­tels (27) uit Mol is nog maar net ge­start, maar hoopt haar pop-up toch al wat lan­ger open te kun­nen hou­den. “Ik heb een con­tract voor drie maan­den, maar zou dat graag met drie maan­den ver­len­gen”, zegt de poets­vrouw uit het zie­ken­huis van Mol. Ze is zelf­stan­di­ge in bij­be- roep, wat ide­aal te com­bi­ne­ren valt met de win­kel. “Ik ver­kocht mijn cre­a­ties tot hier­toe op mark­ten en of via Fa­ce­book, maar zo een ech­te win­kel is toch nog iets an­ders. Het gaat om zelf­ge- maak­te knuf­fel­be­ren, rok­jes en ju­we­len. Ver­der

ver­koop ik pro­duc­ten van Lief Li­fe­sty­le en leu­ke heb­be­din­ge­tjes, zo­als sleu­tel­han­gers en por­te­mon­nees. Bo­ven­dien ver­zorg ik nog fo­to­shoots. Mijn win­kel is op maan­dag en don­der­dag open op af­spraak, de rest van de week staat de deur ge­woon. Zon­dag is mijn slui­tings­dag.”

FOTO SASKIA VAN GESTEL FOTO SASKIA VAN GESTEL

Jes­sie Ber­tels ver­koopt zelf­ge­maak­te spul­len, leu­ke heb­be­din­gen en ze ver­zorgt fo­to­shoots. Yan­nick Ar­nouts maakt ta­fels en ver­koopt ze van­af nu in zijn ei­gen pop-up­win­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.