Her­vor­ming de­fi­ni­tief van ta­fel, voor even toch Fe­de­ra­le re­ge­ring schuift dis­cus­sie voor zich uit

Gazet van Antwerpen Kempen - - INTERVIEW - HANNES CATTEBEKE, FARID EL MABROUK

BART DE WE­VER

N-VA

“Het is lo­gisch dat

men­sen die nu werk­loos wor­den,

niet het­zelf­de pen­si­oen krij­gen als ie­mand die wél heeft ge­werkt.” KRIS PEE­TERS

CD&V

“Ik be­treur dat men­sen

die niet op het kern­ka­bi­net aan­we­zig

wa­ren, de dag na­dien com­men­taar ge­ven. Ik weet wél wat er is

af­ge­spro­ken.” CHAR­LES MI­CHEL Pre­mier MR

“We kie­zen voor een bre­der ka­der in de lo­gi­ca van ac­ti­ve­ring.” GWENDOLYN RUTTEN

Open Vld

“Dat de werk­lo­ze vijf­tig­plus­ser pen­si­oen zal

ver­lie­zen, is klink­kla­re on­zin.”

Een nieu­we pers­con­fe­ren­tie van de fe­de­ra­le re­ge­ring heeft de ka­ko­fo­nie over de pen­si­oen­her­vor­ming al­leen maar gro­ter ge­maakt. Pre­mier Char­les Mi­chel wil de dis­cus­sie op­nieuw in de koel­kast ste­ken na de aan­hou­den­de ver­war­ring over de pen­si­oe­nen van werk­lo­ze 50-plus­sers. De­ze keer voor min­stens en­ke­le maan­den. Maar kijk, met­een barst­te de dis­cus­sie los over wat er dán zal wor­den be­slist.

De ver­za­mel­de Wet­straat­pers wist gis­te­ren in de bun­ker van de Wet­straat 16 niet goed wat ze zag: twee woord­voer­ders die niet al­leen elk hun ei­gen in­vul­ling ga­ven aan wat de fe­de­ra­le re­ge­ring na vijf uur ver­ga­de­ren had be­slist, maar er ook ge­woon open­lijk met el­kaar over in de clinch gin­gen. Hun con­clu­sie, na de bit­se woor­den­wis­se­ling. “Wij zit­ten op de lijn van de pre­mier. En dat be­te­kent dat de he­le dis­cus­sie van ta­fel is”, dixit CD&V. En bij N-VA: “Wij zit­ten op de lijn van de pre­mier. En dat be­te­kent dat dit over en­ke­le maan­den ge­woon te­rug op ta­fel komt.”

Het was het pijn­lij­ke ver­volg van een fik­se och­ten­d­rel tus­sen de Ant­werp­se kemp­ha­nen Bart De We­ver en Kris Pee­ters. De N-VA-voor­zit­ter be­ves­tig­de op de ra­dio wat en­ke­le van zijn par­tij­ge­no­ten don­der­dag­avond al off the re­cord had­den la­ten we­ten: als de Na­ti­o­na­le Ar­beids­raad en de ge­wes­ten hun ding heb­ben ge­daan over de ac­ti­ve­ring van die 50-plus­sers, komt hun pen­si­oen­be­re­ke­ning ge­woon te­rug op de agen­da van de re­ge­ring. Met­een hing ook de CD&V-vi­ce­pre­mier aan de lijn: “Ik be­treur dat men­sen die niet op het kern­ka­bi­net aan­we­zig wa­ren de dag na­dien com­men­taar ge­ven op de ra­dio. Ik weet wél wat er is af­ge­spro­ken.”

Pre­mier Mi­chel wist met­een wat hem te doen stond op zijn pers­con­fe­ren­tie: spits­roe­den lo­pen en dat ene zin­ne­tje vin­den waar­mee al­le par­tij­en hun gang kon­den gaan. Dat werd: “We kie­zen voor een bre­der ka­der in de lo­gi­ca van de ac­ti­ve­ring.” In de ve­le vra­gen daar­over had een ge­haas­te pre­mier ach­ter­af wei­nig zin. Lie­ver de geest uit de fles la­ten dan een co­a­li­tie­part­ner voor het hoofd sto­ten.

De no­ti­fi­ca­ties van het kern­ka­bi­net dan maar? Die le­ren, zo­als Pee­ters zegt, dat het Ko­nink­lijk Be­sluit van pen­si­oen­mi­nis­ter Da­niel Bac­que­lai­ne zal wor­den aan­ge­past... maar ook, zo­als N-VA vol­houdt, dat het ad­vies over een ac­ti­ve­rings­be­leid van de Na­ti­o­na­le Ar­beids­raad ook over de pen­si­oe­nen zal gaan.

Mails van bo­ze bur­gers

Hoe­wel ze gis­te­ren zelf de hoofd­rol­len op­eis­ten, uit­te zo­wel N-VA als CD&V kri­tiek op de com­mu­ni­ca­tie in het dos­sier. “De pre­mier had don­der­dag met­een na het kern­ka­bi­net een pers­con­fe­ren­tie moe­ten ge­ven en niet moe­ten wach­ten tot vrij­dag­voor­mid­dag. Nu heeft hij toe­ge­staan dat al­le par­tij­en er zelf mee aan de haal gin­gen.”

Ook Open Vld-voor­zit­ster Gwendolyn Rutten had im­mers met­een na af­loop haar in­ter­pre­ta­tie van de fei­ten ge­ge­ven, tot ver­ba­zing van N-VA. “Zij die in haar een­tje en zon­der het zelf te we­ten in De Ze­ven­de Dag de re­ge­rings­be­slis­sing van ju­li heeft te­rug­ge­draaid.” Ook bin­nen haar ei­gen par­tij zeg­gen en­ke­le top­pers dat Rutten die zon­dag niet op de hoog­te was van de be­slis­sing die Bac­que­lai­ne op 20 ju­li door de mi­nis­ter­raad had ge­loodst. “In pa­niek voor de re­ac­ties heeft ze zich daar ver­zet te­gen de be­we­ring van sp.a-voor­zit­ter Jo­hn Crom­bez dat we ou­de­re werk­lo­zen hun pen­si­oen zou­den af­pak­ken.” Tot dan za­ten ze bij N-VA he­le­maal op de lijn van Bac­que­lai­ne. “Zijn maat­re­gel zou ge­woon wor­den goed­ge­keurd.” Maar na dat de­bat met Crom­bez kreeg ie­der­een, ook bij MR, plots schrik voor de ve­le mails van ver­ont­rus­te bur­gers over hun pen­si­oen.

Pee­ters re­kent er nu op dat de so- ci­a­le part­ners bin­nen de Na­ti­o­na­le Ar­beids­raad nooit zul­len ad­vi­se­ren om te knip­pen in pen­si­oe­nen van ou­de­re werk­lo­zen. N-VA ziet, ze­ker op de lan­ge ter­mijn, vol­doen­de sig­na­len dat er meer vraag zal ko­men naar ou­de­re werk­ne­mers. Maar of dat nog voor de­ze le­gis­la­tuur zal zijn? “Ooit komt dit mis­schien te­rug”, zegt mi­nis­ter voor So­ci­a­le Za­ken Mag­gie De Block (Open Vld). Met de na­druk op ooit.

FOTO REUTERS, ID/PHOTO AGENCY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.