Bi­o­lo­gi­sche me­di­cij­nen in op­mars Sa­no­fi in Geel eni­ge Vlaam­se pro­du­cent

Gazet van Antwerpen Kempen - - FARMA - SYLVIA MARIËN

uit. “De klas­sie­ke far­ma­cie ge­bruikt een che­mi­sche re­ac­tie en kan in am­per een paar uur pro­du­ce­ren. De op­brengst is dus veel gro­ter. Bij ons gaat maar een paar hon­derd ki­lo per jaar naar bui­ten.”

“Het be­gint al­le­maal met de cel, lang ge­le­den ge­ï­so­leerd, van één ham­ster”, zegt Ku­pers. “Daar­in du­wen we een klein stuk­je er­fe­lijk ma­te­ri­aal van de mens. De cel gaat zich ver­me­nig­vul­di­gen en gaat het ei­wit pro­du­ce­ren dat we wil­len heb­ben.”

Zo­als bier brou­wen

We lo­pen langs de bi­o­re­ac­to­ren, ge­vuld met een voe­dings­op­los­sing voor de cel­len. Aan een raam­pje is te zien dat de in­houd troe­bel is, en dus bij­na klaar. “Ver­ge­lijk het met bier brou­wen. Daar zorgt de gist voor ver­me­nig­vul­di­ging en af­braak van sui­kers tot al­co­hol. In el­ke bi­o­re­ac­tor la­ten we de cel­len ver­me­nig­vul­di­gen tot we ge­noeg heb­ben. Tot slot gaat al­les in de cen­tri­fu­ge, waar de cel­len er­uit wor­den ge­zwierd en al­leen ‘ons’ ei­wit over­blijft. Daar ma­ken we een op­los­sing van. Die ziet er­uit als wa­ter, en gaat in bulk naar de fa­briek in Ier­land om te ver­de­len in pot­jes. Die wor­den dan aan de zie­ken­hui­zen ge­le­verd.”

“In mijn tijd was ik al blij dat ik met een paar li­ter aan de slag kon”, zegt Ku­pers aan het eind van on­ze tour. “Nu staan hier re­ac­to­ren van dui­zen­den li­ters. Het geeft vol­doe­ning om daar­mee pa­ti­ën­ten te kun­nen hel­pen. Daar doet een mens het toch voor.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.