“The­ra­pie van de toe­komst”

Gazet van Antwerpen Kempen - - FARMA -

Bi­o­lo­gi­sche ge­nees­mid­de­len wer­ken heel doel­ge­richt op een spe­ci­fiek pro­bleem in het li­chaam, zon­der scha­de toe te bren­gen aan wat ge­zond is. “De the­ra­pie van de toe­komst”, zegt de far­ma­koe­pel.

“Ons land is een we­reld­lei­der in far­ma­ceu­ti­sche in­no­va­tie”, zegt Ste­faan Fiers van koe­pel­or­ga­ni­sa­tie Phar­ma.be. “Dat wil niet zeg­gen dat che­mi­sche ge­nees­mid­de­len ver­dwij­nen. Bi­o­lo­gi­sche me­di­cij­nen zijn com­ple­men­tair en voor­al ge­richt op ver­ge­vor­der­de of le­vens­be­drei­gen­de ziek­tes.”

Groot voor­deel is dat bi­o­lo­gi­sche ge­nees­mid­de­len heel doel­ge­richt wer­ken, en het ge­zon­de ge­zond la­ten. Dat in te­gen­stel­ling tot klas­sie­ke che­mo­the­ra­pie, die de groei van al­le cel­len remt, waar­door bij­voor­beeld het haar van de pa­ti­ënt uit­valt.

Wan­neer het pa­tent van een bi­oor­i­gi­neel ge­nees­mid­del ver­valt, dan kun­nen er bio­si­mi­lai­re mid­de­len op de markt ko­men, maar door de com­plexe struc­tuur is ‘na­maak’ veel moei­lij­ker dan bij de klas­sie­ke ge­nees­mid­de­len.

“Het voor­schrij­ven en te­rug­be­ta­len van zul­ke ‘wit­te pro­duc­ten’ ge­beurt nog veel te wei­nig”, vindt N-VA-Ka­mer­lid Yo­leen Van Camp, die cij­fers op­vroeg bij mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open Vld). “In 2015 ging het om am­per 6%, al wordt ver­moed dat het per­cen­ta­ge sinds­dien wat is toe­ge­no­men. Door meer in te zet­ten op die bio­si­mi­lai­re me­di­ca­tie, zou­den we mil­joe­nen eu­ro kun­nen vrij­ma­ken.”

De meest ge­bruik­te bi­o­lo­gi­sche ge­nees­mid­de­len in ons land zijn Xge­va, een mid­del bij pros­taat­kan­ker, en de bloed­ver­dun­ners Clexa­ne, Fraxi­pa­ri­ne en Fraxo­di. Voorts zijn er Pro­lia, bij os­te­o­po­ro­se, en No­vo­rapid, in­su­li­nes bij sui­ker­ziek­te.

Cel­len strip­pen

“Ter­wijl de bi­o­lo­gi­sche ge­nees­mid­de­len in op­mars zijn, wordt vol­op ge­werkt aan ATMP, Ad­van­ced The­ra­py Me­di­ci­nal Pro­ducts”, zegt Ste­faan Fiers. “Dat zijn ge­nees­mid­de­len op ba­sis van cel­len, ge­nen en weef­sels. Dat houdt in dat je bij een ziek per­soon bij­voor­beeld een cel weg­neemt, die stript van haar ken­mer­ken en nieu­we ken­mer­ken in­jec­teert. De eerste stu­dies daar­rond lo­pen in ons land. Ze zijn voor­al veel­be­lo­vend voor de be­han­de­ling van kan­ker.”

FOTO BERT DE DEKEN

Het la­bo neemt per­ma­nent sta­len tij­dens het pro­duc­tie­pro­ces. Al­les wordt op vei­lig­heid en kwa­li­teit ge­con­tro­leerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.