...ho­mo’s bij­na ei­gen kind kun­nen krij­gen?

Gazet van Antwerpen Kempen - - ZEKER WETEN? - (dh)

Er zijn nog al­tijd een zaad­cel en een ei­cel no­dig om kin­de­ren te krij­gen. Maar met stam­cel­tech­no­lo­gie kun je niet al­leen van bij­voor­beeld huid­cel­len spier­cel­len ma­ken of hart­cel­len, maar ook sper­ma­cel­len en ei­cel­len. Dat is ge­ble­ken bij mui­zen. Dit maakt het in de toe­komst wel­licht mo­ge­lijk om een ho­mo­sek­su­eel paar een kind te la­ten krij­gen waar­van het DNA van bei­de va­ders af­kom­stig is. Voor het al­dus kunst­ma­tig tot stand ge­ko­men em­bryo is ver­vol­gens wel nog al­tijd een baar­moe­der no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.