Een ont­slag dat te laat komt

Wil­de PS-kop­stuk Lau­ret­te On­ke­linx zich­zelf of haar par­tij red­den?

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOORZICHT -

Is Lau­ret­te On­ke­linx het eerste kop­stuk van de PS dat be­grijpt dat haar ge­ne­ra­tie moet op­stap­pen om de par­tij te red­den? Of ver­laat ze ge­woon het zin­kend schip om, zon­der nog meer be­scha­di­ging op te lo­pen, een an­de­re car­ri­è­re uit te bou­wen? In bei­de ge­val­len komt haar ont­slag te laat. Haar ima­go is be­smeurd, haar par­tij hangt in de tou­wen en wie de re­ac­ties op de so­ci­a­le me­dia leest, be­grijpt dat haar af­scheid ook geen deugd heeft ge­daan aan het ima­go van de po­li­tiek in het al­ge­meen. Haar tra­nen kun­nen daar niets aan ver­an­de­ren.

Het op­stap­pen van Lau­ret­te On­ke­linx is de zo­veel­ste fa­se in het af­ta­ke­lings­pro­ces van de PS. Eerst werd de par­tij uit de fe­de­ra­le re­ge­ring ge­flik­kerd, toen was er het Pu­bli­fin-schan­daal, dan Sa­muso­ci­al, ver­vol­gens de coup van Benoît Lut­gen en ten slot­te stel­de voor­zit­ter Elio Di Ru­po he­le­maal in zijn een­tje een boek voor met idee­ën waar­mee hij de drei­gen­de PTB-PVDA naar de kroon wou ste­ken. Tus­sen­door wer­den en­ke­le pei­lin­gen ge­pu­bli­ceerd waar­in de eens zo mach­ti­ge par­tij el­ke keer klei­ner werd. En nu stapt de ‘gran­de da­me’ van de PS op. Waar­om doet ze dat?

1. On­ke­linx ver­laat het zin­ken­de schip

Met­een na haar emo­ti­o­ne­le pers­con­fe­ren­tie woens­dag zei Lau­ret­te On­ke­linx dat ze op zoek gaat naar een nieu­we uit­da­ging bui­ten de po­li­tiek. “Ik ben nog lang niet van plan om met pen­si­oen te gaan”, zegt ze in De Stan­daard. Ze ver­wijst naar ex-CD&V-mi­nis­ter In­ge Ver­vot­te die nu aan het hoofd van een zie­ken­huis­groep staat. Als ze zo’n car­ri­è­re na­streeft, is het na­tuur­lijk ne­fast om al te lang ver­bon­den te blij­ven aan de door schan­da­len be­smeur­de PS. Dat doet de re­pu­ta­tie van ie­mand die nog een baan op enig ni­veau am­bi­eert geen goed. Ui­ter­aard kan On­ke­linx dat zo niet zeg­gen. Zij ver­telt in het in­ter­view dat ze al meer dan een jaar een uit­stap over­weegt en dat de ge­beur­te­nis­sen in Brus­sel haar be­slis­sing heb­ben ver­sneld. Ze klaagt ook over de ver­an­de­ring van de po­li­tie­ke ze­den. Ze vindt dat de scheld­par­tij­en tus­sen de ver­schil­len­de par­tij­en de de­mo­cra­tie “ver­brij­zeld” heb­ben. Ze heeft heim­wee naar de ou­de waar­den in de po­li­tiek, ver­telt ze, naar de gro­te be­to­gin­gen in Brus­sel te­gen de ex­treem­recht­se FPÖ in Oos­ten­rijk en naar de tijd dat Louis Mi­chel de Bel­gen op­riep om niet meer in Oos­ten­rijk te gaan ski­ën. Met an­de­re woor­den, ze heeft heim­wee naar de tijd dat al­le po­si­ties in de po­li­tiek dui­de­lijk wa­ren, dat links links was en het cen­trum ook, dat rechts ui­terst rechts was en dat er niets tus­sen­in be­stond, naar de tijd dat haar par- tij in Wal­lo­nië en Brus­sel de mach­tig­ste was én zij­zelf de macht had in haar ei­gen par­tij. Die macht zal ze na het de­ba­cle van haar pro­te­gé Yvan May­eur nooit meer heb­ben, en er staat ook niet met­een nieuw ta­lent te sprin­gen om de za­ken over te ne­men bij de PS. Dan maar de vlucht voor­uit dus. Op­stap­pen voor ie­mand haar daar­toe dwingt.

2. On­ke­linx wil haar par­tij red­den

Het zou na­tuur­lijk ook kun­nen dat Lau­ret­te On­ke­linx met haar af­scheid an­de­re ou­de co­ry­fee­ën van de PS on­der druk wil zet­ten om haar voor­beeld te vol­gen, dat ze de PS wil red­den door plaats te ma­ken voor een nieu­we ge­ne­ra­tie. In het in­ter­view zegt ze daar­over: “De PS zal bij de ver­kie­zin­gen veel be­ter sco­ren dan ie­der­een denkt. Maakt u zich maar geen zor­gen. Als we de par­tij­ver­nieu­wing po­si­tief kun­nen af­slui­ten, zit­ten we wel de­ge­lijk nog goed. Dan ligt de schan­daals­feer ach­ter ons.”

Tik­je te op­ti­mis­tisch mis­schien. En be­hoor­lijk te­gen­strij­dig. Aan de ene kant ont­kent ze dat de par­tij moet wor­den ge­red, aan de an­de­re kant geeft ze toe dat er een gron­di­ge ver­nieu­wing no­dig is. Die kan dui­de­lijk niet van de ou­de gar­de ko­men. Moe­ten de an­de­re le­den van die gar­de haar dan vol­gen? “Nee”, zegt On­ke­linx, “ik wil wel een voor­beeld ge­ven, ik wil nieuw ta­lent een kans ge­ven. Maar als ie­der­een doet zo­als ik, ver­lie­zen we straks al­le er­va­ring.” Al­weer een te­gen­strij­di­ge be­we­ring: ze wil de par­tij red­den door op te stap­pen, maar die red­ding moet toch nog be­ge­leid wor­den door de men­sen van haar ge­ne­ra­tie.

Noch Lau­ret­te On­ke­linx, noch de par­tij zijn door dit ont­slag ge­red. Al is de PS er net iets er­ger aan toe dan de ex­mi­nis­ter.

3. Drie keer te laat

Het lijkt er voor­al op dat On­ke­linx in een on­mo­ge­lijk si­tu­a­tie is te­recht­ge­ko­men. Noch Lau­ret­te On­ke­linx, noch de par­tij zijn door dit ont­slag ge­red. Al is de PS er net iets er­ger aan toe dan de ex-mi­nis­ter. De par­tij heeft geen men­sen in huis die de nood­za­ke­lij­ke ver­nieu­wing kun­nen waar­ma­ken. Bo­ven­dien heeft ze een pal­ma­res met wei­nig ver­we­zen­lij­kin­gen en veel schan­da­len. Je kunt niet zeg­gen dat Wal­lo­nië en Brus­sel er eco­no­misch en so­ci­aal flo­ris­sant voor­staan. In­te­gen­deel. En de kie­zer is het ge­graai en de schan­da­len beu.

En On­ke­linx zelf? Hoe­wel veel po­li­ti­ci haar de­ze week nog pre­zen om haar kwa­li­tei­ten als mi­nis­ter, ont­hou­den de mees­te bur­gers voor­al het ge­graai van haar par­tij en zien ze haar als een ver­te­gen­woor­di­ger van een ver­der­fe­lij­ke, ou­de po­li­tie­ke cul­tuur. De re­ac­ties op de so­ci­a­le me­dia lo­gen er niet om. Wat On­ke­linx ook ge­pres­teerd heeft, haar er­fe­nis si­tu­eert zich voor het gro­te pu­bliek voor­al in de schan­daals­feer.

Kort­om, haar ont­slag komt te laat, voor haar­zelf, voor de par­tij en voor het ima­go van de po­li­tiek in het al­ge­meen.

FOTO BELGA

Woens­dag kon­dig­de Lau­ret­te On­ke­linx in tra­nen haar po­li­tie­ke af­scheid aan. Maar wat de ‘gran­de da­me’ van de PS ook ge­pres­teerd heeft, haar er­fe­nis si­tu­eert zich voor het gro­te pu­bliek voor­al in de schan­daals­feer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.