Nood aan lei­ders die dur­ven ver­an­de­ren

Gazet van Antwerpen Kempen - - DRIE OVER ZEVEN - SASKIA VAN UFFELEN CEO ERICSSON BELUX

We le­zen heel veel in de pers over di­gi­ta­li­se­ring. We le­zen over dro­nes, over tech­no­lo­gi­sche in­no­va­ties en over start-ups met nieu­we idee­ën. Toch ont­breekt in een land als Bel­gië de durf bij gro­te on­der­ne­min­gen mee te gaan in dat ver­haal. Voor een op de vier Bel­gi­sche be­drij­ven is di­gi­ta­li­se­ring een nog on­be­kend be­grip, wijst on­der­zoek uit. Ou­de­re or­ga­ni­sa­ties over ver­schil­len­de sec­to­ren heen zijn nog te veel be­zig met ou­de mo­del­len in hun ei­gen do­mein te­gen­over de con­cur­ren­ten van gis­te­ren. Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen den­ken in kor­te­ter­mijn­ob­jec­tie­ven in func­tie van snel­le re­sul­ta­ten, maar het be­sef moet groei­en dat di­gi­ta­li­se­ring in al­le op­zich­ten geen hy­pe is, maar re­a­li­teit. Duur­zaam on­der­ne­men be­te­kent den­ken op lan­ge ter­mijn. Di­gi­ta­li­se­ring gaat ook ver­der dan al­leen maar tech­no­lo­gi­sche in­no­va­ties. Zo moet een be­drijf ook de klan­ten her­de­fi­ni­ë­ren. De klant heeft zelf toe­gang tot meer in­for­ma­tie en da­ta en zal zelf be­slis­sen wat hij of zij wil, waar­door de re­la­tie klant-be­drijf om­draait. Klan­ten zit­ten nu in de

dri­ver’s seat. We evo­lu­e­ren ook naar een an­de­re ma­nier van wer­ken. De klas­sie­ke hi­ë­rar­chie van or­ga­ni­sa­ties die van boven uit ge­stuurd wor­den, evo­lu­e­ren naar vlak­ke­re or­ga­ni­sa­ties met nieu­we vor­men van werk­con­trac­ten om al­le ta­len­ten te be­nut­ten van werk­ge­vers. Als werk­ge­ver bij Ericsson moe­dig ik mijn werk­ne­mers aan om twee skill­sets te ont­wik­ke­len. Aan de ene kant is het be­lang­rijk om de vaar­dig­he­den te heb­ben die van­daag no­dig zijn om je func­tie uit te oe­fe­nen, maar werk­ne­mers moe­ten ook na­den­ken wel­ke vaar­dig­he­den zij in de toe­komst no­dig heb­ben voor de job. Een deel van de job van een ad­vo­caat bij­voor­beeld kan in de toe­komst wor­den ver­van­gen door ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie, daar kun­nen we niet bui­ten. Het zijn die za­ken waar we nu al op moe­ten an­ti­ci­pe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.