Over­spoeld door nieuws en re­ac­ties

Gazet van Antwerpen Kempen - - DRIE OVER ZEVEN - PATRICK DE GROOTE ZO­MER VAN ANT­WER­PEN

Bij het zoe­ken naar een on­der­werp voor de­ze pa­gi­na viel het me op met hoe­veel aan­bod aan nieuws we ei­gen­lijk ge­con­fron­teerd wor­den in één week tijd. Vroe­ger was het nieuws iets dat je één keer per dag door­nam. Nu, me­de door so­ci­a­le me­dia en nieuws­web­si­tes, is dat aan­bod veel gro­ter ge­wor­den. Nieuws ver­an­dert ook con­stant. Kijk maar naar de be­rich­ten rond de pen­si­oen­maat­re­gel van het zo­mer­ak­koord de­ze week, da­ge­lijks kre­gen we een an­de­re ver­sie. Ook het nieuws rond de or­kaan Ir­ma ging on­ge­loof­lijk snel. Na het be­rei­ken van Sint-Maar­ten ging de fo­cus van het nieuws met­een naar Cu­ba en Flo­ri­da. We kun­nen al­les bij­na mi­nuut na mi­nuut vol­gen.

Ik heb soms het ge­voel dat je de grip op het ge­heel kwijt ge­raakt. Er is zo veel dat het soms moei­lijk te vat­ten is wat er juist ge­beurd is. Dat brengt me bij een as­pect dat daar­mee ver­bon­den is. Bij elk vluch­tig nieuws­feit ho­ren te­gen­woor­dig ook re­ac­ties die vaak heel on­ge­nu­an­ceerd zijn. Niet al­leen po­li­ti­ci staan klaar om via ver­schil­len­de ka­na­len hun me­ning vlug te spui­en, ook de ge­wo­ne Fa­ce­book­ge­brui­ker heeft al vlug een opi­nie of re­ac­tie klaar. Het nieuws be­reikt ons zo snel dat we niet kun­nen wach­ten om een re­ac­tie te ge­ven, an­ders is het nieuws­feit al ach­ter­haald en staat er een an­der tren­ding to­pic bo­ven­aan op de lijst. Zo heb je nau­we­lijks tijd om die me­ning te fun­de­ren.

Wan­neer ik nieuws­web­si­tes be­kijk, valt het me ook op dat het moei­lijk is om te­rug te scrol­len naar nieuws van een paar da­gen ge­le­den, als­of dat niet lan­ger re­le­vant is.

Zo­wel men­sen als me­dia wil­len de fei­ten als eerste we­ten. We zou­den meer moe­ten kun­nen stil­staan bij de za­ken om vat te krij­gen op wat be­lang­rijk is voor ons­zelf en voor on­ze om­ge­ving.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.