Veer­tig jaar na eerste plan be­gint aan­leg rand­weg

Raad van Sta­te moet nog uit­spraak doen over stuk op Bel­gisch grond­ge­bied

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - RONNY VAN DEN ACKERVEKEN www.om­leg­ging­baar­le.nl

Tus­sen de Breda­se­weg en de Alp­hen­se­weg kan het door­gaand ver­keer in de loop van 2018 over de nieu­we rand­weg rij­den. De twee ge­meen­tes wer­ken in­tus­sen aan een cen­trum­plan voor het toe­kom­sti­ge ver­keers­lu­we Baar­le.

Het idee voor de rand­weg be­staat al en­ke­le de­cen­nia, maar wordt nu ein­de­lijk re­a­li­teit. “Veer­tig jaar ge­le­den wa­ren er blijk­baar plan­nen voor een rand­weg langs de west­kant van Baar­le”, zegt bur­ge­mees­ter Leo Van Til­burg (CDK) van Baar­le-Her­tog. “Die zijn nooit uit­ge­voerd. Als toen­ma­lig sche­pen van Open­ba­re Wer­ken heb ik in 1995 al met Baar­le-Nas­sau en de twee pro­vin­cies rond de ta­fel ge­ze­ten over de nood­zaak van een rand­weg aan de oost­kant. Ik heb me daar­na meer­de­re ke­ren in de ha­ren ge­krabd over al­le pro­ce­du­res die moesten door­lo­pen wor­den. Ho­pe­lijk kan na de start van het eerste ge­deel­te ook zo snel mo­ge­lijk aan het an­de­re stuk van de rand­weg be­gon­nen wor­den. We heb­ben in elk ge­val goe­de hoop.”

Het stuk waar nu aan ge­werkt wordt, ligt vol­le­dig in Ne­der­land. Voor het twee­de ge­deel­te, dat ge­deel­te­lijk over Bel­gisch grond­ge­bied loopt, moet na be­zwaar van een be­wo­ner de Raad van Sta­te nog een uit­spraak doen. In elk ge­val gaan de voor­be­rei­den­de wer­ken op het Ne­der­land­se stuk van het twee­de ge­deel­te ook al star­ten.

Aan­trek­ke­lijk cen­trum

Als de 5,5 ki­lo­me­ter lan­ge rand­weg over en­ke­le ja­ren klaar is, komt een ein­de aan de op­stop­pin­gen in de S-bocht op de Sin­gel. “Ik heb met de zon­e­chef van de po­li­tie al be­spro­ken om de num­mer­plaat­le­zers die er nu staan met een ex­tra ca­me­ra uit te brei­den. Zo wil­len we het door­gaan­de vracht­ver­keer uit het cen­trum hou­den. Chauf­feurs die het toch pro­be­ren, krij­gen een boe­te”, legt Leo Van Til­burg uit. “De leef­baar­heid en de ver­keers­vei­lig­heid in het dorps­cen­trum gaan er­op voor­uit”, vult wet­hou­der Jan van Cra­nen­broek van Baar­le-Nas­sau aan. “Sa­men met Baar­le-Her­tog wer­ken we aan een cen­trum­plan. Daar­voor zijn er be­vra­gin­gen ge­weest bij de in­wo­ners. Ze wil­len dat het cen­trum weer aan­trek­ke­lijk wordt om te wo­nen en te win­ke­len. Hoe we dat een in­vul­ling kun­nen ge­ven, moet nog be­ke­ken wor­den.”

Om het of­fi­ci­ë­le start­schot te ver­eeu­wi­gen, heeft de Ne­der­land­se boom­kun­ste­naar An­ton Klijns­mit een bank ge­zaagd uit een stuk beu­ken­boom die ge­kapt is voor de aan­leg van de rand­weg.

Boom­bank

Vrij­dag werk­te hij het kunst­werk ver­der af door de let­ters BE en NL in de rug­leu­ning te ma­ken met een ket­ting­zaag. Daar­na moch­ten Leo Van Til­bug, Jan van Cra­nen­broek en de ge­de­pu­teer­den van de pro­vin­cies Ant­wer­pen en Noor­dBra­bant het ge­denk­plaat­je be­ves­ti­gen. De boom­bank krijgt la­ter een plaats in de buurt van de rand­weg. De pro­vin­cie Noord-Bra­bant heeft een web­si­te ge­maakt met al­le in­for­ma­tie en up­da­tes over de aan­leg.

LEO VAN TIL­BURG bur­ge­mees­ter Baar­le-Her­tog ‘‘Door­gaand vracht­ver­keer dat na de aan­leg van de rand­weg door het cen­trum rijdt, krijgt een boe­te.’’

FOTO RR

In de eerste fa­se om­vat de pun­ten van 1 tot en met 3.

FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Jan van Cra­nen­broek be­ves­tigt het ge­denk­plaat­je op de boom­bank.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.