Raadsle­den steu­nen goed doel in Za-Kpo­ta

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

Een de­le­ga­tie uit Hoog­stra­ten is pas te­rug uit zus­ter­stad Za-Kpo­ta in het Afri­kaan­se Ben­in. Twee le­den van Hoog­stra­ten Leeft schen­ken de ver­goe­ding voor hun reis­kos­ten aan een goed doel.

De de­le­ga­tie be­stond uit drie amb­te­na­ren, bur­ge­mees­ter Tin­ne Rom­bouts (CD&V), sche­pen Jef Vis­sers (N-VA) en raadsle­den Marc Van Ape­ren en Koen Van Leu­ven van Hoog­stra­ten Leeft. Het be­zoek ging voor­na­me­lijk over de voort­gang van de lo­pen­de pro­jec­ten die zijn op­ge­start voor de ste­den­band tus­sen Hoog­stra­ten en Za-Kpo­ta.

Marc Van Ape­ren en Koen Van Leu­ven heb­ben be­slist om de reis­kos­ten, die door de ge­meen­te wer­den be­taald, te schen­ken aan een goed doel in Za-Kpo­ta. “We wil­len niet dat het geld dat voor ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king is be­stemd, wordt ge­bruikt om on­ze reis­kos­ten te be­ta­len”, zegt Marc Van Ape­ren. “Daar­om heb­ben we be­slist om dit be­drag te schen­ken aan een goed doel in Za-Kpo­ta.”

“Door de ge­sprek­ken met de men­sen ter plaat­se heb­ben we hulp­ver­le­ners ont­moet die het geld ge­brui­ken om de le­vens­om­stan­dig­he­den van de al­ler- arm­sten in Za-Kpo­ta te ver­be­te­ren”, vult Koen Van Leu­ven aan. “We be­sef­fen maar al te goed dat on­ze steun slechts een drup­pel op een he­te plaat is en een peul­schil voor wat echt no­dig is, maar we kun­nen en wil­len hier niet on­be­roerd aan voor­bij­gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.