Rob­broeckx voor­zit­ter N-VA

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (mph)

De be­stuurs­le­den van N-VA Grob­bendonk-Bou­wel heb­ben ju­rist Jef Rob­broeckx ver­ko­zen tot nieu­we voor­zit­ter van de af­de­ling. “Jef wil als voor­zit­ter vol­op in­zet­ten op een be­leid van ‘geen woor­den maar da­den in een ver­an­de­ren­de we­reld’”, meldt de par­tij. De be­stuurs­le­den ge­lo­ven sterk in hun nieu­we voor­zit­ter en zijn voor­ne­men tot daad­krach­tig be­leid. Met Jef Rob­broeckx aan het stuur­wiel trekt de par­tij naar de vol­gen­de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. Rob­broeckx was on­der­voor­zit­ter en ze­telt voor de N-VA in de OCMW-raad van Grob­bendonk. De man is ook lid van het ar­ron­dis­se­men­teel be­stuur van N-VA. De func­tie van lo­kaal voor­zit­ter was va­cant na­dat Peter Van Pelt eer­der de­ze week uit de par­tij was ge­stapt om zich aan te slui­ten bij de nieu­we be­we­ging ‘De Bur­gers van Grob­bendonk en Bou­wel’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.