Pro­vin­cie ruimt kruid in wa­ter­lo­pen

Vlot­te­re stro­ming na schoon­maak 2.400 ki­lo­me­ter be­ken

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - SASKIA VAN GESTEL

De pro­vin­cie is vrij­dag be­gon­nen met het rui­men van kruid uit on­be­vaar­ba­re wa­ter­lo­pen. De Schep­pe­lij­ke Ne­te in Mol is er daar een van.

In to­taal neemt de pro­vin­cie 2.400 ki­lo­me­ter wa­ter­lo­pen on­der han­den. Door het kruid te rui­men, stroomt het wa­ter vlot­ter en kun­nen over­stro­min­gen voor­ko­men wor­den.

De Schep­pe­lij­ke Ne­te be­vat meer kruid dan ve­le an­de­re on­be­vaar­ba­re wa­ter­lo­pen in Mol en om­ge­ving. “Bij­na al­le pro­vin­ci­a­le wa­ter­lo­pen krij­gen min­stens een keer per jaar een ma­chi­na­le of hand­ma­ti­ge kruid­rui­ming, maar bij de Schep­pe­lij­ke Ne­te doen we dat soms wel drie keer per jaar”, weet Jens Dillen, con­tro­leur van de wa­ter­lo­pen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen.

De re­den voor de­ze ex­tre­me wa­ter­plan­ten­groei is de aan­voer van wa­ter van­uit het ka­naal van Be­ver­lo. “Via tap­pin­gen, spe­ci­a­le ope­nin­gen, vloeit dit ka­naal­wa­ter naar vij­vers of ak­kers”, zegt Dillen. “Ui­t­ein­de­lijk komt het in de Schep­pe­lij­ke Ne­te te­recht en dat be­vor­dert de kruid­groei. Ter­wijl het wa­ter in de zo­mer in an­de­re be­ken daalt, stijgt het in de Schep­pe­lij­ke Ne­te.”

Kruid rui­men is zeer be­lang­rijk voor de vlot­te af­voer van wa­ter. “Als wa­ter­we­gen goed wor­den on­der­hou­den, kun­nen ze de wa­ter­toe­vloed na een fik­se re­gen­bui ge­mak­ke­lij­ker op­van­gen en af­voe­ren”, zegt de con­tro­leur. “Te veel kruid in een wa­ter­loop be­lem­mert dit pro­ces, waar­door over­stro­min­gen ont­staan.”

Bur­ge­mees­ter­loop

Dat was vaak het ge­val in de Mol­se Bur­ge­mees­ter­loop, waar­in gro­te hoe­veel­he­den wa­ter van de Schep­pe­lij­ke Ne­te vloei­den. De kruid­rui­min­gen wa­ren niet vol­doen­de, waar­door een an­de­re op­los­sing werd ge­zocht. De Bur­ge­mees­ter­loop kreeg be­gin dit jaar een twee­de, ex­tra bre­de en veel ho­ge­re bed­ding. Daar­door kan het over­tol­li­ge wa­ter weer be­ter

JENS DILLEN Con­tro­leur wa­ter­lo­pen ‘‘Schep­pe­lij­ke Ne­te be­vat meer kruid dan an­de­re be­ken.’’

weg­vloei­en. Toch is dit nog steeds niet vol­doen­de. Door het ver­leg­gen van de Bur­ge­mees­ter­loop, over­stroomt de­ze nu op een plaats waar geen be­bou­wing is. De op­los­sing komt in 2018, met de aan­leg van een groot over­stro­mings­ge­bied aan de Schep­pe­lij­ke Ne­te, tus­sen de Zui­der­ring en Spoor­weg in Mol.

FOTO SASKIA VAN GESTEL

Er wordt heel wat kruid uit de Schep­pe­lij­ke Ne­te ge­haald.

FOTO SASKIA VAN GESTEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.