Ge­meen­te deelt gra­tis kip­pen uit

Pluim­vee moet hel­pen gft-af­val­berg te ver­klei­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - MARC PEE­TERS

Het ge­meen­te­be­stuur van Grob­bendonk lan­ceert het pro­ject ‘Blij met een ge­zond ei’. Kip­pen moe­ten hel­pen de gft-af­val­berg te ver­klei­nen. De ei­e­ren zijn een bo­nus.

“De in­wo­ners van Grob­bendonk en Bou­wel kun­nen van het lo­ka­le be­stuur per adres gra­tis twee kip­pen krij­gen”, legt sche­pen Gert Fransen (on­af­han­ke­lijk) uit. Ook de scho­len en de be­drij­ven kun­nen van dit aan­bod ge­bruik­ma­ken. Er zijn wel en­ke­le voor­waar­den aan ver­bon­den. “De kip­pen moe­ten naast gra­nen en wa­ter voor­na­me­lijk keu­ken- en gft-af­val te eten krij­gen. Ze moe­ten goed ver­zorgd wor­den in een def­tig hok en ook min­stens één jaar ge­hou­den wor­den. Wie gra­tis kip­pen wil, moet een char­ter on­der­te­ke­nen met de be­lof­te dat hij of zij zich aan de­ze af­spra­ken zal hou­den.”

Kan­di­daat-kip­penei­ge­naars kun­nen een aan­vraag­for­mu­lier in­vul­len. Dat kan on­der an­de­re zon­dag tij­dens Toe­ren om de Loe­ren. Dat is een fiets­tocht door Grob­bendonk en Vor­se­laar langs ver­schei­de­ne lo­ca­ties waar je kan ken­nis­ma­ken met duur­za­me op­los­sin­gen.

In Grob­bendonk is de hoe­ve d’Ur­sel een van de stop­plaat­sen. “On­ze in­wo­ners kun­nen hier tus­sen 10 en 17u een aan­vraag­for­mu­lier voor twee kip­pen on­der­te­ke­nen. Na­dien kan dit nog tot eind de­ze maand op de dienst mi­li­eu en groen van Grob­bendonk”, zegt Fransen.

De ge­ïn­te­res­seer­den krij­gen een bon waar­mee ze straks twee wit­te of brui­ne kip­pen van 18 we­ken oud kun­nen af­ha­len bij een nog aan te dui­den han­de­laar.

50 ki­lo­gram

“Een kip kan jaar­lijks on­ge­veer 50 ki­lo­gram keu­ken- en tuin­af­val ver­or­be­ren”, weet na­tuur­ken­ner Bar­tel Van Riet die het pro­ject mee on­der­steunt. “In dit ge­val gaat het om jon­ge kip­pen, maar hoe leuk zou het zijn om ook eens iets te doen met ‘af­ge­dank­te’ leg­bat­te­rij­kip­pen. In een hui­se­lij­ke om­ge­ving kun­nen die ze­ker nog pro­duc­tief zijn.” De sche­pen waagt zich niet aan voor­spel­lin­gen over het aan­tal men­sen dat op het aan­bod zal in­gaan.

Ook wie geen kip­pen wil, kan zon­dag mee Toe­ren om te loe­ren.

Van­af 10u, naast de hoe­ve d’Ur­sel pas­seert de tocht ook aan de Wa­ter­mo­len en kin­der­boer­de­rij Het Kar­re­wiel in Grob­bendonk, de Len­te­hei in He­ren­tals en op cam­ping De Ze­ven Geitjes, scha­pen­stal Schu­pleer en de Schrans­hoe­ve in Vor­se­laar. Op el­ke lo­ca­tie is er ani­ma­tie.

GERT FRANSEN

Sche­pen

‘‘De nieu­we ei­ge­naars moe­ten de kip­pen min­stens één jaar hou­den.’’

FOTO MARC PEE­TERS

Gert Fransen en Bar­tel Van Riet wil­len kip­pen in­zet­ten om de af­val­berg te ver­klei­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.