“De glim­lach van de ma­ma, daar doe je het voor”

Stu­den­ten vroed­kun­de we­ten goed waar ze aan be­gin­nen ‘‘Werk­ze­ker heid was een van de re­de­nen om de­ze rich­ting te over­we­gen.’’

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - WOU­TER ADRIAENSEN

De ho­ge­school­stu­den­ten zet­ten zich maan­dag op­nieuw ach­ter hun les­se­naars. Rich­tin­gen zo­als Vroed­kun­de en Sport en Be­we­gen lok­ken jon­ge­ren uit heel Vlaan­de­ren en zelfs Ne­der­land naar Turn­hout. Wij spra­ken met drie toe­kom­sti­ge ver­los­kun­di­gen over hun gro­te droom, gin­gen op zoek naar een kot en von­den dat vlak naast de ho­ge­school en polsten naar de po­pu­la­ri­teit van post­se­cun­dai­re zorg­op­lei­din­gen in de Kem­pen.

De op­lei­ding vroed­kun­de zit in de lift. Wat drijft jon­ge­ren om voor die stu­die­rich­ting te kie­zen? Drie stu­den­ten Vroed­kun­de van de Tho­mas Mo­re ho­ge­school ge­ven het ant­woord.

“Als vroed­vrouw be­reid je jon­ge kop­pels voor op een fan­tas­tisch mo­ment in hun le­ven: de ge­boor­te van hun kind. Zo sta je mee aan de wieg van het le­ven.” De Tho­mas Mo­re ho­ge­school slaagt er­in de op­lei­ding Vroed­kun­de ron­kend aan te prij­zen. Han­naLi­li­a­na De­lae­re stu­deert er over tien maan­den af, Jessica Winten en Ingrid Ker­sten zijn vol­le­dig klaar om maan­dag aan hun eerste jaar te be­gin­nen. Was het op de we­reld hel­pen zet­ten van kin­de­ren een vroe­ge roe­ping voor hen?

Han­na-Li­li­a­na De­lae­re: Ik heb al­tijd ge­we­ten dat ik vroed­vrouw zou wor­den. Vroe­ger wou ik sa­men met de ooi­e­vaar de kind­jes uit­de­len (lacht).

Ingrid Ker­sten: Mijn moe­der is kraam­ver­zorg­ster en ik wou het­zelf­de doen. Toen ik er wat meer over op­zocht, kwam ik er­ach­ter dat ver­los­kun­di­ge nog mooi­er is. Sinds ik twaalf ben, wou ik niets an­ders wor­den.

Jessica Winten: Bij mij was het min­der een droom, ik heb pas tij­dens het laat­ste mid­del­baar be­slist wat ik wou stu­de­ren. Ik heb woord­kunst-dra­ma ge­daan, het was dus een gro­te schok toen ik mijn vrien­din­nen ver­tel­de dat ik voor vroed­kun­de wou gaan. Ze wa­ren voor­al be­zorgd of het me wel zou luk­ken, het ni­veau van na­tuur­we­ten­schap­pen lag niet zo heel hoog in on­ze rich­ting. Toen ze za­gen hoe ge­mo­ti­veerd ik ben, wis­ten ze wel dat dit iets voor mij is. Ik heb ooit ge­ac­teerd dat ik aan het be­val­len was dus ik kan me wel goed in­le­ven in hoe een vrouw zich dan voelt. We heb­ben net twee ont­haal­da­gen ach­ter de rug en nu ben ik nog ze­ker­der dat ik de juis­te keu­ze heb ge­maakt. We kon­den het les­sen­roos­ter al eens be­kij­ken en pra­ten over be­val­len met ver­los­kun­di­gen en ma­ma’s.

Aan het eerste jaar be­gin je dus met gro­te ver­wach­tin­gen, maar wor­den die ook waar ge­maakt?

Han­na-Li­li­a­na: Voor de an­de­ren kan ik niet spre­ken, maar dit is he­le­maal wat ik er­van ge­droomd had. Na­tuur­lijk zijn er the­o­rie­vak­ken waar­voor je moet blok­ken, maar er is ook een fij­ne af­wis­se­ling tus­sen de the­o­rie en die le­ren toe­pas­sen in de prak­tijk. We ma­ken lan­ge da­gen, maar die vlie­gen voor­bij. Het der­de jaar is ook het laat­ste, we heb­ben acht we­ken les en voor de rest heel veel sta­ges. Dan draai je dus ge­woon mee op het ver­los­kwar­tier. Ik ben vier keer tan­te ge­wor­den, mijn jong­ste neef­je heb ik in maart mee op de we­reld ge­zet. De glim­lach die je van een moe­der krijgt na de be­val­ling, daar doe je het voor.

De helft van de leer­lin­gen vroed­kun­de komt uit Ne­der­land. Wat maakt voor hen Turn­hout zo aan­trek­ke­lijk?

Ingrid: Veel Ne­der­land­se meis­jes wil­len ver­los­kun­di­ge wor­den, maar er is maar een klein aan­bod daar. Het is er dus moei­lij­ker om aan de stu­die te kun­nen be­gin­nen. Ik ben af­kom­stig uit Ven­lo, dat ligt op een uur­tje rij­den van Turn­hout. Tij­dens de open­deur­dag had ik een heel goed ge­voel bij de­ze school, al­les was goed ge­re­geld en dui­de­lijk. Nu moet ik al­leen nog wat wen­nen aan het ac­cent, al­les is hier zo zacht.

Han­na-Li­li­a­na: Ook in on­ze klas is on­ge­veer de helft Ne­der­lands. Soms moet je in­der­daad goed luis­te­ren om hen te ver­staan.

Zit­ten jul­lie hier op kot?

Ingrid: Ik zit hier recht te­gen­over op ka­mers, in het week­end ga ik naar huis. Ik heb al een op­lei­ding ver­pleeg­kun­di­ge ach­ter de rug, daar­mee ver­dien ik mijn stu­die­geld.

Jessica: Ik ben al­tijd al heel zelf­stan­dig ge­weest dus mijn ou­ders za­gen het zit­ten dat ik op stu­dio ging hier in Turn­hout. Na­tuur­lijk is de band met thuis nog niet door­ge­knipt, ik breng nog elk week­end mijn was naar Arendonk. (lacht)

Han­na-Li­li­a­na: Ik woon bij mijn ou­ders, ook in Arendonk. Het is am­per twin­tig mi­nuut­jes rij­den van de cam­pus. Toen ik sta­ge deed in Mol, had ik daar wel een ap­par­te­ment. In maart ga ik nog een stap ver­der. Via de school ga ik sta­ge doen in Tan­za­nia. Dat wordt waar­schijn­lijk een gro­te cul­tuur­schok en ook de ver­los­ka­mers zul­len er on­ge­twij­feld he­le­maal an­ders uit­zien.

Wat valt er voor stu­den­ten te be­le­ven in Turn­hout?

Jessica: Er zijn twee stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen die heel wat ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren. En na­tuur­lijk heb­ben we ons vast ca­fé, De Zwar­te Rui­ter op het Ze­ge­plein. Het is klein, maar er komt wel steeds meer volk.

Ingrid: En wat er ver­der nog al­le­maal te doen is, daar zul­len we dit aca­de­mie­jaar wel ach­ter ko­men.

Een op­lei­ding in de zorg­sec­tor biedt van­daag een re­de­lij­ke werk­ze­ker­heid, heeft dat mee­ge­speeld in jul­lie keu­ze voor de­ze op­lei­ding?

Jessica: Ik heb nog ge­twij­feld over an­de­re rich­tin­gen, bij­voor­beeld taal- en let­ter­kun­de, maar die werk­ze­ker­heid was toch een van de re­de­nen om ook vroed­kun­de te over­we­gen. Nu ik hier zit, ben ik wel ze­ker dat ik dit ook lie­ver wil dan wel­ke an­de­re stu­die ook.

Ingrid: Ik heb al mee­ge­lo­pen met een Ne­der­land­se ver­los­kun­di­ge die in Turn­hout ge­stu­deerd heeft, maar haar prak­tijk heeft in Ne­der­land. Ik kan dus met mijn Bel­gisch di­plo­ma wel werk vin­den maar ik over­weeg toch om er nog een Ne­der­land­se mas­ter bij te doen. De school raadt Ne­der­land­se stu­den­ten ook aan om sta­ge te doen in Ne­der­land om­dat dat be­ter staat op je cv.

JESSICA WINTEN Stu­dent Vroed­kun­de

Er is geen en­ke­le jon­gen die vroed­kun­de stu­deert in Turn­hout. Een ge­mis?

Jessica: In het mid­del­baar za­ten er ook maar vijf jon­gens in on­ze klas dus ik ben het al ge­woon.

Han­na-Li­li­a­na: Het is een en al ge­tet­ter bij ons in de klas.

Ingrid Ker­sten oe­fent sa­men met do­cen­te Vi­o­let Ver­vloet hoe ze een ba­by

FOTO

Han­na-Li­li­a­na De­lae­re en Jessica Winten hel­pen ro­bot Caat een ba­by ter we­reld bren­gen on­der goed­keu­rend oog van de do­cen­te.

FOTO MIA UYDENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.