Het ge­lijk van Le­ko

Zelf­de Brug­se ba­sis­elf van ne­der­laag in Moes­kroen klaart nu vrij sim­pel de klus

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - DA­VID VAN DEN BROECK

Club Brug­ge had twee af­ge­we­ken bal­len no­dig om KV Me­che­len te klop­pen. Maar de elf die van Moes­kroen ver­lo­ren, klaar­den al met al sim­pel de klus. Toch ver­wacht Ivan Le­ko nog meer van zijn spe­lers: “Meer hon­ger, meer am­bi­tie.” En min­der ego­ïs­me voor doel.

Ver­trou­wen ge­ven, dat is de­zer da­gen het mot­to van Ivan Le­ko. Al we­ken, maan­den - op één match na - be­houdt de Kro­aat het ver­trou­wen in zijn sys­teem. En nu be­hield hij ook het ver­trou­wen in de (jon­ge) ploeg die in Moes­kroen pijn­lijk ten on­der ging. Hij had noch­tans kun­nen in­grij­pen. Smaak­ma­ker Dennis was net als Vos­sen fit, en Cla­sie had al matchrit­me op­ge­daan. Niks van, dacht Le­ko: ver­trou­wen ge­ven!

De­car­li en We­sley wa­ren de twee eer­sten om voor dat ver­trou­wen te be­dan­ken. O, wat kreeg De­car­li vo­ri­ge week kri­tiek. Was dát de man die van ach­ter­uit de op­bouw moest ver­zor­gen? Hij wor­stel­de met de bal en speel­de va­ker naar zijn doel­man dan iets an­ders. Maar wat kre­gen we nu? Acht mi­nu­ten ver te­gen KV Me­che­len stuur­de hij met een heer­lijk strak­ke pass Vor­mer diep. De strui­ke­len­de Cob­baut, de­ze zo­mer in beeld bij Club, was ge­zien. Vor­mer wacht­te even en bood dan met een ge­luk­je - via het been van Fi­li­po­vic - We­sley de 1-0 aan. De twee­de goal voor de Bra­zi­li­aan, die op Le Ca­non­nier ook een zwak­ke match had ge­speeld.

De vroe­ge voor­sprong kwam goed van pas te­gen Ma­lin­wa, dat ook in een 3-5-2 aan­trad. De 1-0 zorg­de er­voor dat Club, dat fel druk zet­te, meer ruim­te kreeg. Dia­by had kun­nen pro­fi­te­ren, maar werd on­te­recht af­ge­vlagd. Na een half­uur volg­den de kan­sen el­kaar snel­ler op. Me­che­le mocht mak­ke­lijk kop­pen, de bal botste via de bin­nen­kant van de paal weer het veld in. Lim­bom­be, die stee­vast een vrij­ge­lei­de kreeg op links, stuur­de Dia­by wat la­ter knap diep. De Ma­li­nees wip­te de bal over Coo­se­mans en duw­de het leer én Cob­baut dan over de lijn. Vis­ser keur­de de goal af.

Op slag van rust nog ie­mand die be­dank­te voor het ver­trou­wen: Hor­vath. De doel­man had al­leen nog maar een kop­bal­le­tje van Rits en een schot­je van Gan­vou­la moe­ten pak­ken. Maar toen Schoofs hard rich­ting de bo­ven­hoek trap­te, pak­te hij uit met een prach­ti­ge sa­ve. Om het be­lang aan te ge­ven: het werd geen 1-1, wel 2-0. Vor­mer kop­te een voor­zet van Va­na­ken voor de voe­ten van Di­on Cools en de rechts­back knal­de via het been van Claes bin­nen. Match ge­speeld, leek het. “In­der­daad, want tot dan had­den we to­ta­le con­tro­le”, zei Le­ko ach­ter­af. “Ons plan was met veel ener­gie en pres­sing spe­len. Kort­om: veel be­we­gen. Dat luk­te, zo brach­ten we KV Me­che­len in de pro­ble­men.”

De op­dracht na de rust? De 3-0 ma­ken na­tuur­lijk. Maar dat bleek moei­lijk. Dia­by kreeg al snel een goeie kop­kans, maar na­dien speel­de Club het tel­kens slecht uit. Te vaak werd een fou­te keu­ze ge­maakt en werd een spe­ler niet be­diend. Ook Dennis, die weer mocht ko­men flit­sen, kreeg de der­de goal niet ge­maakt - de Ni­ge­ri­aan schoot wel een keer nipt voor­langs. Neen, het wa­ren in­te­gen­deel de be­zoe­kers die op het ein­de, door te blij­ven voet­bal­len, het dichtst bij een goal kwa­men. Met in­val­lers Dra­zic en Bandé er­bij mocht Yan­nick Fer­re­ra te­recht ho­pen op een aan­slui­tings­tref­fer, maar het ont­brak op­nieuw aan ef­fi­cien­tie - de hoofd­re­den waar­om Ma­lin­wa met een 4 op 21 ach­ter­blijft.

Geen kil­ler­in­stinct

En Le­ko? Ja, die baal­de toch dat die ster­ke eerste helft geen na­vol­ging kreeg. De ze­ge was een feit, de (voor­lo­pi­ge) lei­ders­plaats ook, maar hij be­na­druk­te toch voor­al de min- en werk­pun­ten. “Na rust heb ik een tijd lang hon­ger, wil en kil­ler­in­stinct ge­mist”, zei hij. “Als spe­ler van Club Brug­ge moet je blij­ven zoe­ken naar méér, naar die der­de en vier­de goal. Am­bi­tie, dát wil ik zien.” Wat hij min­der wil­de zien, was egois­me voor doel. “Het laat­ste half­uur gin­gen som­mi­ge spe­lers te veel voor ei­gen suc­ces. Met die men­ta­li­teit kan ik niet blij zijn. Je moet al­tijd res­pect heb­ben voor je ploeg­maats. Als die vrij­staan, moe­ten ze de bal krij­gen. Dat is een ba­sis­re­gel in het voet­bal, dat leer je bij de U14 en U16.”

Ze we­ten waar ze de ko­men­de da­gen aan kun­nen wer­ken. Ko­men­de week zal Club al­les­zins scherp voor de dag moe­ten ko­men, want dan trekt het naar Char­le­roi, voor een recht­streeks du­el om de eerste plaats. Op­nieuw met de­zelf­de elf? Woens­dag kan Le­ko al­vast ro­te­ren in de be­ker­match op Roe­se­la­re.

FOTO'S BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.