“Ik wil geen mid­del­maat, zo kom je niet voor­uit”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (stdr)

Ant­werp staat met elf pun­ten uit zes wed­strij­den op een schijn­baar zor­ge­lo­ze vijf­de plek. Maar dat be­te­kent niet dat coach Las­z­lo Bö­lö­ni gaat ach­ter­over­leu­nen. In­te­gen­deel. De Roe­meen zag ook de­ze week dat er nog werk aan de win­kel is. “De spe­lers moe­ten blij­ven ver­ras­sen.”

“Het was een leer­rij­ke week”, glim­lach­te de Roe­meen. “Som­mi­gen had­den rit­me no­dig, dus dan is oe­fe­nen al­tijd goed, ze­ker te­gen een am­bi­ti­eu­ze te­gen­stan­der (Ant­werp speel­de 1-1 ge­lijk te­gen twee­de­klas­ser Wes­ter­lo, red.). Ik zag heel wat min­pun­ten. Ik ga niet in de­tail tre­den, maar ik kan wel zeg­gen dat be­paal­de spe­lers erg aan­we­zig wa­ren. Ik heb ge­zien dat ik op hen kan re­ke­nen. Drie jon­gens heb­ben me po­si­tief ver­rast en be­ves­tigd dat ze po­ten­ti­eel heb­ben. An­de­ren heb­ben me dan weer in ne­ga­tie­ve zin ver­rast. Over hen ben ik niet te­vre­den, nee. Maar daar kom ik in­tern nog wel eens op te­rug. Ook en­ke­le jon­ge­ren heb­ben kan­sen ge­kre­gen. Het is on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid als prof om hen te be­ge­lei­den. Hoe dan ook, er kun­nen er al­tijd maar elf spe­len. Ook de an­de­ren moe­ten me blij­ven ver­ras­sen, ze moe­ten spo­ren na­la­ten op mijn her­se­nen. Met mid­del­maat kom je - ze­ker als voet­bal­ler of als spor­ter niet voor­uit.”

Op het veld van Lo­ke­ren voert de Ant­werp­coach mis­schien wel en­ke­le wis­sels door. Kan de Gre­at Old een ver­volg brei­en aan het knap­pe uit­rap­port? “Ik blijf er­bij: een punt op ver­plaat­sing is en blijft een goed re­sul­taat. Winst zou nog be­ter zijn ui­ter­aard. We pak­ten tot nog toe het maxi­mum bui­tens­huis (9 op 9, red.), maar thuis zit­ten we nog maar aan twee op ne­gen, hé. Ik wil al­tijd en over­al pun­ten pak­ken, want die zul­len we al­le­maal no­dig heb­ben op het ein­de van de rit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.