Wan­neer valt het von­nis?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

zij na de op­een­vol­ging van trai­ners ook snak­ken naar sta­bi­li­teit. Bo­ven­dien heeft de coach niet echt de trans­fers ge­kre­gen die hij wou.

Zelfs bij ver­lies in Eu­pen valt wel­licht nog geen hak­bijl. Voor­zit­ter Venan­zi en tech­nisch di­rec­teur Re­nard heb­ben heel veel tijd ge­no­men voor de keu­ze van Sa Pin­to en zul­len er zo lang mo­ge­lijk ach­ter blij­ven staan. Toch nog min­stens een paar speel­da­gen. Aan mo­ge­lij­ke op­vol­gers is nog niet ge­dacht. Wel één voor­waar­de: woens­dag mag het te­gen Heist, eerste ama­teur­li­ga, niet mis­lo­pen. Want als PO1 wordt ge­mist, moet de be­ker het sei­zoen red­den. Vo­rig jaar werd Standard op Geel met­een uit­ge­scha­keld, de Rou­ches zijn maar wat blij dat ze om­wil­le van de te­le­vi­sie­uit­zen­ding woens­dag Heist thuis mo­gen ont­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.