Goed als Ney­mar”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - KOEN VAN UYTVANGE

van de Teen­a­ge Mu­tant He­ro Turt­les. Dus nam ik er een foto van met de vraag: Tiens, wie ben ik? Mbap­pé lijkt na­me­lijk een beet­je op Do­na­tel­lo, een van de Turt­les. Die bij­naam is een ei­gen le­ven gaan lei­den op so­ci­a­le me­dia, maar ie­der­een op de club noemt hem Ky­li­an. Do­na­tel­lo is maar een grap.”

Heb jij geen bij­naam?

“Da­vid Luiz had iets ge­von­den en dat is blij­ven han­gen. Niet dat Ney­mar me zo noemt, maar er zijn er wel.”

Laat ons ra­den: ‘De vreet­zak van de ploeg’?

“Dat is geen bij­naam, dat is een vast­stel­ling. Als het voor­ge­recht, hoofd­ge­recht, des­sert en kaas is, dan eet ik al­les. (lacht) Neen, Da­vid Luiz noem­de mij Ivan Dra­go, de Rus uit Roc­ky IV. Om­dat mijn haar wat weg­ge­scho­ren is langs de zij­kan­ten. Het kan er­ger. Ik in­ti­mi­deer ten­min­ste de men­sen.”

(Da­ni Al­ves steekt zijn hoofd door de deur, wau­welt iets on­be­grij­pe­lijks en ver­dwijnt. Meunier roert on­ver­stoord in zijn kof­fie)

Da­ni Al­ves hield jou af­ge­lo­pen woens­dag in de Cham­pi­ons Le­a­gue op de bank. Ben jij ver­oor­deeld tot het spe­len van com­pe­ti­tie­wed­strij­den al­leen?

“Ik heb geen en­ke­le ze­ker­heid. Mis­schien dat we na vier wed­strij­den al ge­kwa­li­fi­ceerd zijn voor de vol­gen­de ron­de en er ge­ro­teerd wordt. Kijk, Di Ma­ria, Drax­ler, Pasto­re zit­ten ook op de bank, hè. Ik ben niet de eni­ge. Ik wil ui­ter­aard al­les spe­len, maar meer dan goed trai­nen kan ik niet. De coach be­slist. Mocht ik tus­sen nu en de­cem­ber an­der­hal­ve match spe­len, dat zou stof tot na­den­ken ge­ven. Maar ik ben hier heel ge­luk­kig.”

Je kost ook te veel.

“Wat zou­den ze vra­gen voor mij? (lacht) Vijf­en­twin­tig, der­tig mil­joen? Ik weet nog dat Ke­vin De Bruy­ne een paar

jaar ge­le­den voor 22 mil­joen naar Wolfs­burg ging. Ik vond dat toen echt een smak geld. Van­daag zou 150 mil­joen eu­ro voor De Bruy­ne dood­nor­maal zijn.”

Te­rug naar Da­ni Al­ves. Is dat geen taai­e­re con­cur­rent dan Ser­ge Au­rier vo­rig sei­zoen?

“Voor mij niet. Het is het­zelf­de. Au­rier had vo­rig sei­zoen een bles­su­re, ken­de zo­wel spor­tief als ex­tras­por­tief een moei­lijk sei­zoen. Maar hij is on­ge­loof­lijk sterk. Ik blijf her­ha­len dat hij bij de bes­te backs ter we­reld hoort.”

Jouw coach noem­de Da­ni Al­ves een ech­te win­naar. “Dat is de re­den dat we hem ge­haald heb­ben”, al­dus Unai Emery.

“Hij is een pit­bull, maar op dat vlak kan je mij niets ver­wij­ten. Wel is hij op het veld rus­ti­ger, be­dacht­za­mer dan ik. Soms ben ik nog wat gek, hy­per­ac­tief en loop ik nog te gre­tig om naar vo­ren. Hij ziet het zo goed, hij kiest zijn mo­men­ten be­ter. En hij is 34, hè. Je hebt spe­lers die op hun 29e al naar Chi­na, Qa­tar of Rus­land wil­len gaan. Ter­wijl hij op zijn 34e nog steeds bij de bes­te vijf ploe­gen ter we­reld wil spe­len, hoe­wel hij al­les ge­won­nen heeft. Hij heeft ook meer cha­ris­ma. Hij kan een lei­der zijn. Ik ben een goeie vol­ger. En­fin, Da­ni Al­ves is als een elek­tri­sche bat­te­rij, al­tijd à fond, ook naast het veld. Hij zorgt voor een goeie am­bi­an­ce.”

Is de druk op PSG door de komst van al die ve­det­ten niet groot ge­wor­den?

“Ik voel nu net min­der druk. Om­dat het nu mak­ke­lij­ker zou moe­ten gaan. De im­pact van een Mbap­pé is gro­ter dan wat we vo­rig sei­zoen had­den. Men­sen ver­wach­ten al­leen dat we met de­ze ploeg de Cham­pi­ons Le­a­gue gaan win­nen. Ik zou het be­la­che­lijk vin­den als we de Cham­pi­ons Le­a­gue win­nen maar geen kam­pi­oen van Frank­rijk wor­den. Dat blijft de pri­o­ri­teit. Ui­ter­aard heb­ben wij een ploeg voor de hal­ve fi­na­les. Maar stel dat we in de acht­ste fi­na­les Bar­cel­o­na tref­fen en een ron­de ver­der Bay­ern, dan is het fif­ty­fif­ty.”

Blijft die 6-1-uit­scha­ke­ling te­gen Bar­cel­o­na vo­rig sei­zoen, na de 4-0 thuis, een zwar­te pa­gi­na?

“Nie­mand heeft daar nog aan ge­dacht, laat staan over ge­spro­ken.”

Zelfs niet toen Ney­mar hier aan­kwam, jul­lie kwel­dui­vel in die wed­strijd?

“Neen. Ik heb hem wel ge­zegd dat het geen straf­schop was (Meunier maak­te in die match een straf­schop­fout op Ney­mar, red.). Hij be­weer­de van wel. Na­tuur­lijk zegt hij dat.” (lacht)

Ook in de kleed­ka­mer van PSG gaan de Ro­de Dui­vels ge­re­geld over de ton­gen. “Ie­der­een is het er­over eens dat wij ver­der kun­nen ge­ra­ken dan de kwart­fi­na­les. Ik ben op­ti­mist. Met on­ze ploeg moe­ten wij ook de hal­ve fi­na­les pro­be­ren te ha­len, al zijn Bra­zi­lië en Frank­rijk mijn fa­vo­rie­ten voor de we­reld­ti­tel in Rus­land.”

Ge­vraagd of hij Mi­chel Preud'hom­me niet mist, be­treurt Meunier dat zijn ex-coach bij Club niet in een gro­te com­pe­ti­tie aan de slag is. “De na­ti­o­na­le ploeg zou voor hem het bes­te plan zijn. Mocht Mar­ti­nez niet bij­te­ke­nen of ver­trek­ken na het WK, dan moet Preud’hom­me over­ne­men. Ik heb nog nooit een slecht woord over Mi­chel ge­zegd. Ik heb zelfs nog nooit een ne­ga­tie­ve ge­dach­te ge­had over hem. Of je nu Ro­nal­din­ho of Je­anPier­re heet, hij maakt geen on­der­scheid als hij je op je num­mer wil zet­ten.”(kvu)

FOTO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.