“De ver­lie­zer zit se­ri­eus in de mi­se­rie’

Mé­gan Lau­rent trekt naar ex-club met één doel:

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - KURT GULDENTOPS

De Proxi­mus Le­a­gue is dit week­end al aan zijn zes­de speel­dag toe, maar voor Lier­se blijft het nog steeds wach­ten op een eerste over­win­ning. De Pal­lie­ters kun­nen zich­zelf flink wat zor­gen be­spa­ren als het van­avond ge­woon wint bij ro­de lan­taarn Tu­be­ke.

Als de re­cen­te ge­schie­de­nis de ba­ro­me­ter is voor het tref­fen van van­avond, zit Lier­se al­vast op ro­zen. De Pal­lie­ters won­nen vo­rig sei­zoen al­le vier de con­fron­ta­ties van Tu­be­ke. De 25-ja­ri­ge Mé­gan Lau­rent was toen nog aan­ge­slo­ten in het Waals-Bra­bant­se kamp, maar moet straks voor­al zijn nieu­we werk­ge­ver uit de pe­na­rie hel­pen. Na zijn 4 op 15 heeft Lier­se drin­gend nood aan een drie­pun­ter om de aan­slui­ting in het klas­se­ment te be­hou­den.

Na vijf wed­strij­den oogt de ba­lans met 4 op 15 niet bijs­ter po­si­tief. Er staat straks veel druk op de ke­tel in het Sta­de Le­bur­ton.

“Bei­de teams wach­ten nog op een eerste ze­ge na meer dan een maand com­pe­ti­tie­voet­bal. Dat be­te­kent so­wie­so dat de druk toe­neemt. Maar de in­zet is in­der­daad vrij groot. De ver­lie­zer zit se­ri­eus in de mi­se­rie, de win­naar krijgt aan­slui­ting met het pe­lo­ton.”

Je voet­bal­de de voor­bije twee sei­zoe­nen in Tu­be­ke. Is dit voor jou een spe­ci­a­le match?

“Mja, ik ken er wel wat men­sen, maar ik zie het toch voor­al als een be­lang­rij­ke match. En niet zo­zeer als een spe­ci­a­le wed­strijd. Er val­len voor ons straks drie gou­den pun­ten te win­nen en daar draait het voor­al om. Ik voel niet de be­hoef­te om iets spe­ci­fieks te to­nen of me ex­tra te be­wij­zen in Tu­be­ke. Ik wil voor­al een goe­de match spe­len die bij­draagt tot de eerste ze­ge voor Lier­se.”

Die eerste over­win­ning blijft veel lan­ger uit dan ver­wacht.

“Ze had er ook al kun­nen ge­weest zijn, maar de re­a­li­teit is wat ze is. Het heeft wei­nig zin om daar­over te zeu­ren, ook al vind ik dat we toch iets meer ver­dien­den dan de hui­di­ge vier pun­ten. Maar kom, het zal ook wel zijn re­de­nen heb­ben waar­om het nog al­tijd wach­ten is op dat eerste suc­ces­je.”

Wat be­doel je pre­cies?

“Dat Lier­se nog moet groei­en als ploeg. Sinds de eerste trai­ning is er toch wel een be­hoor­lijk ver­loop ge­weest van be­lang­rij­ke jon­gens die de club ver­lie­ten en aan­win­sten die wat in­pas­sing no­dig heb­ben. Dat merk je, vind ik. We kun­nen veel be­ter. We wer­ken er echt kei­hard aan om snel een hecht ge­heel te sme­den. Het hoeft am­per ge­zegd dat een over­win­ning ze­ker men­taal zou hel­pen.”

Sinds je voor Lier­se te­ken­de, is er in­der­daad wel wat ver­an­derd. Toen had het er nog al­le schijn van dat je vlot mee voor de prij­zen zou spe­len

op het Lisp.

“Dat klopt, maar dat is het mo­der­ne voet­bal. Be­slis­sin­gen van an­de­re spe­lers of van de di­rec­tie van de club, daar sta je mach­te­loos te­gen­over. Ik hou me er niet mee be­zig en wil er ook niet te veel aan den­ken. De kern is wat hij is. Het eni­ge waar we ons moe­ten op con­cen­tre­ren, is die eerste ze­ge van het sei­zoen. Al de rest is bij­zaak.”

Want Lier­se doet er goed aan zich snel bij de eerste vier te nes­te­len. Jij weet wat het is om de play­downs te moe­ten spe­len.

“Ik kwam er vo­rig sei­zoen met Tu­be­ke nog in uit. Het is echt geen pret­je. Je staat voort­du­rend on­der druk, om­dat je weet dat die laat­ste plaats ab­so­luut moet ver­me­den wor­den. We moe­ten nu dus kei­hard wer­ken om in maart het ple­zier en de rust van Play-off 2 te kun­nen proe­ven. Dat is een doel­stel­ling die haal­baar moet zijn. OH Leu­ven lijkt me op ter­mijn bui­ten ca­te­go­rie, maar ver­der kun­nen we on­ze voet naast al­le teams uit 1B zet­ten.”

FOTO GMAX AGENCY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.