“Spe­len te­gen vrien­den zal raar aan­voe­len”

Yan­nis Au­gusty­nen wil eerste sei­zoens­ze­ge boe­ken te­gen ex-ploeg

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - ERWIN VANDENBERGH

Het is een ze­ker­heid: on­mid­del­lijk na het be­kend­ma­ken van de ka­len­der had Yan­nis Au­gusty­nen de der­de com­pe­ti­tie­wed­strijd met rood om­cir­keld. Au­gusty­nen krijgt met Oosterzonen van­avond im­mers zijn vrien­den van ASV Geel op be­zoek.

De mid­den­vel­der werd vo­rig jaar ge­plaagd door heel wat bles­su­res en be­slis­te dit sei­zoen zijn ge­luk bij de bu­ren in Oos­ter­wijk te zoe­ken. Een an­de­re om­ge­ving, een fris­se wind, nieuw voet­bal­ple­zier, ... Al­leen ste­ken de re­sul­ta­ten van zijn nieu­we werk­ge­ver (één op zes) voor­lo­pig wel af te­gen die van zijn ex-ploeg ASV Geel (zes op zes).

“We heb­ben on­ze start in­der­daad wat ge­mist”, be­aamt Au­gusty­nen. “Ik had van die eerste twee mat­chen meer ver­wacht. Op Heist zijn we ge­schrok­ken van het feit dat de sco­re daar hoog op­liep (4-1) en vo­ri­ge week te­gen Ham­me ga­ven we in het slot een 2-0 voor­sprong prijs. Dat ge­lijk­spel voel­de aan als een ver­lies. Met Geel gaat het op dit mo­ment blijk­baar voor de wind. Ook dat ver­rast me enigs­zins. Met Koi­ta, De Nor­re en me­zelf ver­trok er toch kwa­li­teit. Ik dacht dat Geel min­der sterk voor de dag zou ko­men, maar ik heb veel goeds ge­hoord over hun eerste wed­strij­den. Met de re­cen­te trans­fers van Car­ras­co en Zai­di heb­ben ze de hi­a­ten die er nog wa­ren op­ge­vuld.”

“In ie­der ge­val is het dui­de­lijk dat hun blok er nog staat. Al denk ik dat het goed is hun uit­sla­gen ook wat te re­la­ti­ve­ren. Ze speel­den te­gen Se­raing en Ber­chem. Met al­le res­pect voor die ploe­gen, maar ze be­ho­ren niet met­een tot de top­pers van de reeks. We zul­len pas over en­ke­le we­ken kun­nen zeg­gen wat de ech­te waar­de­ver­hou­din­gen zijn.”

Au­gusty­nen ont­kent niet dat de wed­strijd te­gen Geel voor apar­te ge­voe­lens bij hem zorgt.

“Na­tuur­lijk zorgt de komst van Geel bij mij voor een ex­tra prik­kel. Ik speel el­ke week voor de drie pun­ten, maar van mijn ex­ploeg wil ik hoe dan ook win­nen. Dat zal aan de over­kant voor Hoef­na­gels even­zeer gel­den. Toch zal het raar aan­voe­len, want met som­mi­ge jon­gens van Geel heb ik een goeie band op­ge­bouwd. Ik strijd straks te­gen mijn vrien­den. Ik ver­wacht een open wed­strijd waar­in bei­de ploe­gen zul­len wil­len voet­bal­len. Te­gen Ber­chem voet­bal­de Geel veel aan­val­len­der dan te­gen Se­raing en zo ver­wacht ik ze straks bij ons ook.”

Ben­ha­mou komt te­rug uit schor­sing. De ove­ri­ge kern­spe­lers zijn al­le­maal fit.

Jaa, Schops, Bas­ti­aens, Fa­rin, De Maey­er, Cools, Mousta­fa, Van Der Ve­ken, Au­gusty­nen, Jans­sen, Ben­ha­mou, Maes, Mo­len­berghs, Van Aer­schot, Fall, May­e­le, Jan­neh, Ekan­ga­me­ne en De Bis­schop.

FOTO SMB

Yan­nis Au­gusty­nen: “Na­tuur­lijk zorgt de komst van Geel bij mij voor een ex­tra prik­kel.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.