“Ik heb Geel al­tijd een mooie club ge­von­den”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO -

Ar­ne Hoef­na­gels is te­rug thuis. Het Geel­se jeugd­pro­duct ver­trok vier jaar ge­le­den tij­dens de win­ter­stop naar Vos­se­laar om ver­vol­gens naar Oosterzonen over te stap­pen. Nu is hij te­rug op De Leu­nen ac­tief. En laat net Oosterzonen van­avond de te­gen­stre­ver van ASV Geel zijn.

b

“Ik speel­de drie sei­zoe­nen bij Oosterzonen en be­leef­de er voor­al mooie tij­den”, ver­telt Hoef­na­gels. “Eerst mis­ten we nipt deel­na­me aan de eind­ron­de. Een sei­zoen la­ter haal­den we even­veel pun­ten als Beer­schot Wil­rijk. Vo­rig jaar speel­de ik een half sei­zoen niet. Bij el­ke lan­ge pass die ik trap­te, voel­de ik pijn tus­sen en­kel en steun­been. Al­leen rust kon voor her­stel zor­gen. Ik heb ze­ker geen re­van- che­ge­voe­lens te­gen­over Oosterzonen, maar net als ie­der­een wil ik me to­nen te­gen mijn ex-ploeg.”

Hoef­na­gels keer­de met be­hoor­lijk wat am­bi­tie te­rug naar Geel.

“Ik heb Geel al­tijd een mooie club ge­von­den en wil­de ze­ker te­rug­ke­ren als ik de kans kreeg. Op mijn 25ste leek me dit het ide­a­le mo­ment. Na mijn bles­su­re wil­de ik voor­al het voet­bal­ple­zier te­rug­vin­den en zo hoog mo­ge­lijk mik­ken. Met zes op zes en een ko­mend be­ker­du­el te­gen AA Gent loopt al­les pri­ma.”

Hoef­na­gels werd noch­tans al eens voor de rust ver­van­gen door trai­ner Hay­en.

“Dat was in een be­ker­wed­strijd. Het liep toen ab­so­luut niet bij ons. Er moest bij­ge­stuurd wor­den en ik was de pi­neut. Leuk is dat niet, maar er is niets van blij­ven han- gen. Ach­ter­af heb ik veel ge­speeld.”

De of­fen­sie­ve mid­den­vel­der is tech­nisch goed on­der­legd. En ook de an­de­re nieu­we jon­gens heb­ben zich al erg cre­a­tief ge­toond.

“Het is leuk voet­bal­len, maar ik ver­wijs graag naar ons de­fen­sief blok. Bij hen be­gint al­les. Dat blok maakt het mo­ge­lijk dat wij voor­aan met ver­trou­wen de ope­nin­gen kun­nen zoe­ken. Of Oosterzonen in het voor­deel is op zijn kunst­gras­veld? Het is in ie­der ge­val een heel goed veld. Wij heb­ben ze­ker spe­lers die op zo’n on­der­grond goed uit de voe­ten kun­nen.” (ma­ke)

ASV Geel: Haa­gen is on­ze­ker door een voet­bles­su­re.

Kern: Le­naerts, Huls­mans, Van den Ackerveken, Haa­gen (?), Va­na­ken, Ne­lis­sen, Chris­ti­aens, Ker­ck­hofs, Zai­di, Car­ras­co, Hoef­na­gels, Ka­ra­dayi, Oli­seh, Reu­ten, Ro­bin, Van­der­hei­den en Man­tal.

FOTO SMB

Ar­ne Hoef­na­gels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.