“Die vier op zes zal ons niet in slaap wie­gen”

Ru­ben Vaes en co trek­ken ook in werk­kle­dij naar Sint-Lenaarts

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - KURT GULDENTOPS

Met vier op zes ken­de Vos­se­laar een ge­slaagd de­buut in de twee­de ama­teur­klas­se, maar niet­te­min houdt ie­der­een aan de Ko­nij­nen­berg de voe­ten ste­vig op de grond. Het be­sef leeft dat van­avond al­weer een zwa­re klus wacht op be­zoek bij Sint-Lenaarts.

Een fik­se 0-3 uit­ze­ge bij Tie­nen en vo­rig week­end een doel­pun­ten­loos ge­lijk­spel voor ei­gen volk te­gen FC Duf­fel: dat geeft vier pun­ten na twee wed­strij­den voor Vos­se­laar, dat zich als groen­tje in de twee­de ama­teur­klas­se in de han­den mag wrij­ven.

“Het zijn cij­fers waar we voor­af ze­ker voor had­den ge­te­kend”, geeft mid­den­vel­der Ru­ben Vaes toe. “We wa­ren be­vreesd dat die pro­mo­tie net iets te veel zou ver­gen van on­ze be­schei­den kern, maar de eerste te­ke­nen zijn po­si­tief. Al is er geen en­ke­le re­den om op on­ze lau­we­ren te gaan rus­ten of te den­ken dat we vlot zul­len over­le­ven. Ie­der­een bin­nen on­ze groep leeft in de over­tui­ging dat we voor een aarts­moei­lijk sei­zoen staan.”

En dus zou Vos­se­laar zich van­avond in Sint-Lenaarts het le­ven al­weer een stuk­je mak­ke­lij­ker kun­nen ma­ken.

“We trek­ken met de in­stel­ling van ie­de­re week naar Sint-Lenaarts. Dat be­te­kent de mou­wen op­stro­pen en ons vel duur ver­ko­pen. Sint-Lenaarts is ui­ter­aard ook geen on­be­ken­de voor ons. Het is een ploeg die ze­ker in het of­fen­sie­ve com­par­ti­ment heel ster­ke spe­lers heeft lo­pen. We zul­len dus top moe­ten zijn om er iets te ra­pen, maar een Vos­se­laar op ni­veau is er ze­ker niet kans­loos.”

De on­ver­wacht ster­ke com­pe­ti­tie­start heeft al­vast ver­trou­wen ge­bracht bij de pro­mo­ven­dus.

“We hoe­ven niet met de druk te voet­bal­len van de eerste pun­ten te moe­ten pak­ken”, weet Vaes. “Dat doet de groep in­der­daad deugd. Maar je merkt wel dat het al­le­maal een tik­kel­tje ho­ger is. De te­gen­stre­vers zijn slu­wer en meer ge­sle­pen, je komt veel meer jon­gens te­gen die er­va­ring in eerste of twee­de klas­se op de tel­ler heb­ben staan. Voor ons is het dus zaak om heel snel het rit­me en de ge­plo­gen­he­den op te pik­ken. Die oer­de­ge­lij­ke start is al­vast een duw­tje in de rug.”

Jor­ne Se­gers (kruis­band) heeft nog een lan­ge re­va­li­da­tie voor de boeg. Ber­ne Le­naerts (me­nis­cus) en Klaas Bel­mans (knie) vol­gen een aan­ge­past pro­gram­ma. Jel­le Adriaensen en Ka­miel Schil­ders vier­den vo­rig week­end hun ren­tree bij de re­ser­ven en wer­ken ver­der hun con­di­ti­o­ne­le ach­ter­stand weg. Guy Geu­dens en Mou­h­ci­ne Zerou­a­li wor­ste­len met en­kel­pro­ble­men.

Blon­deel, Lau­rys­sen, En­ge­len, Ju­lien, De­fos­sez, Ha­ver­mans, Nijs, Vaes, Hannes, Kuij­laars, Geu­dens (?), De­hond, Ver­baen­dert, Ker­se­mans, Zerou­a­li (?), Schil­ders, Haest en Smet.

FOTO SMB

Ru­ben Vaes: “Ie­der­een bin­nen on­ze groep leeft in de over­tui­ging dat we voor een aarts­moei­lijk sei­zoen staan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.