Straat­ter­reur is geen bur­ger­recht

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - Pa­trick Van de Per­re Re­dac­teur stads­re­dac­tie brie­ven@gva.be

Na een woe­lig week­end in en rond de Bre­dero­de­straat in Ant­wer­pen werd maan­dag door de be­trok­ken par­tij­en een en an­der op een rij­tje ge­zet. Wie was er nu ei­gen­lijk ver­ant­woor­de­lijk voor de rel­len die van vrij­dag tot en met zon­dag­nacht het Ant­werp­se nieuws heb­ben ge­do­mi­neerd? Dui­de­lijk­heid daar­over is er nog steeds niet. De Turk­se ge­meen­schap wijst be­schul­di­gend met de vin­ger naar de Koer­den, die pro­vo­ce­rend met een cam­pag­ne­bus van PKKlei­der Öca­lan door de stra­ten van de ‘Turk­se wijk’ zou­den ge­re­den heb­ben. De Koer­den op hun beurt heb­ben hun ei­gen ver­sie. Of wat had u ge­dacht?

Ei­gen­lijk maakt het niet zo heel veel uit. Ri­va­li­se­ren­de groe­pen zijn er­in ge­slaagd om drie da­gen lang het zui­de­lij­ke deel van de stad te do­mi­ne­ren. Met ar­res­ta­ties, ver­niel­de win­kels en zelfs brand­bom­men als triest hoog­te­punt. Over een me­nings­ver­schil dat zich ruim 2.500 ki­lo­me­ter hier van­daan af­speelt. De ge­weld­da­di­ge ve­te tus­sen de Tur­ken en de Koer­den is naar Ant­wer­pen geim­por­teerd. En daar zijn we niet mee ge­diend.

De van­zelf­spre­kend­heid waar­mee de rel­schop­pers vin­den dat dit con­flict in de Ant­werp­se stra­ten kan wor­den uit­ge­voch­ten is stui­tend. El­ke vorm van bur­ger­zin is hen blijk­baar vreemd. Wie ook de aan­sto­kers mo­gen ge­weest zijn. Na­tuur­lijk mo­gen men­sen op straat ko­men voor hun rech­ten. Ook als die rech­ten el­ders in de we­reld wor­den ge­claimd. Maar straat­ter­reur is geen on­der­deel van dat recht.

De Ant­werp­se bur­ge­mees­ter Bart De We­ver be­sloot af­ge­lo­pen week­end al om een sa­men­scho­lings­ver­bod uit te vaar­di­gen. Dat werd maan­dag uit­ge­breid met een slui­tings­uur voor een aan­tal ho­re­ca­za­ken in de Bre­dero­de­straat. Een be­slis­sing om er­voor te zor­gen dat de kans op nieu­we es­ca­la­ties in de wijk tot een mi­ni­mum be­perkt blij­ven.

Het is een be­slis­sing die ab­so­luut te ver­de­di­gen is. Zon­dag­avond nog ont­ston­den er nieu­we rel­len in de wijk. Niet om­dat de twee groe­pen el­kaar op­nieuw von­den. Wel om­dat som­mi­ge men­sen van de Turk­se ge­meen­schap dach­ten dat er Koer­den in de buurt rond­hin­gen. Op zoek naar con­fron­ta­tie. Uit al­le de­len van het land wa­ren ze ge­ko­men om hun punt te ma­ken. Van Gent tot Lim­burg.

Bart De We­ver wil de­ze week met de ri­va­li­se­ren­de par­tij­en rond de ta­fel gaan zit­ten. Met de be­doe­ling om de zaak te ont­mij­nen en ver­der on­heil te voor­ko­men. Dat lijkt ons een wij­ze be­slis­sing. An­ders dan en­ke­le maan­den ge­le­den, toen hij een vraag tot ge­sprek van de Ma­rok­kaan­se ge­meen­schap open­lijk af­wees, gaat de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter nu wel in ge­sprek met de ge­meen­schap­pen. Zijn bood­schap kan maar be­ter dui­de­lijk zijn. Ant­wer­pen zit niet te wach­ten op stam­men­oor­lo­gen. On­ge­acht of ze van ei­gen bo­dem zijn of el­ders van­daan ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.