“Veel Tur­ken van bui­ten de wijk be­trok­ken”

Vol­gens be­wo­ners Bre­dero­de­straat ko­men rel­schop­pers niet uit Ant­wer­pen, maar po­li­tie spreekt dat te­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - SACHA VAN WIELE JORIS VAN DER AA DENNIS VAN DAMME

Een maand lang geldt er een sa­men­scho­lings­ver­bod en elf in­rich­tin­gen in de Bre­dero­de­straat krij­gen een slui­tings­uur op­ge­legd. Dat is het ge­volg van de zwa­re rel­len af­ge­lo­pen week­end in Ant­wer­pen-Zuid. Vol­gens ve­len wer­den die mee aan­ge­stuurd door Tur­ken van bui­ten Ant­wer­pen, maar de po­li­tie spreekt dat te­gen.

Het ex­treem woe­li­ge week­end zin­dert nog na in de wijk rond de Bre­dero­de­straat. Een aan­tal van de ge­vi­seer­de han­de­laars bleef ge­slo­ten, een pi­t­azaak werd met hou­ten pa­ne­len dicht­ge­tim­merd en in de vi­tri­ne van een ca­fé gaapt een groot gat. Een kap­pers­zaak waar­van de voor­ruit werd ver­brij­zeld, ont­ving wel klan­ten, maar wil­de niets kwijt over de fei­ten.

Eén ding heb­ben de han­dels­za­ken ge­meen: de uit­ba­ters wor­den er door de le­den van de Turk­se ge­meen­schap in de wijk van ver­dacht aan­han­gers te zijn van de Koer­di­sche Ar­bei­ders­par­tij PKK, vol­gens hen een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie. Over de uit­ba­ter van het pi­ta­res­tau­rant doet in de buurt het ge­rucht de ron­de dat hij wa­pens zou heb­ben ge­ge­ven aan de men­sen die vrij­dag op de pro­mo­tie­bus voor PPK-lei­der Ab­dul­lah Öca­lan za­ten. En van het kort en klein ge­sla­gen ca­fé werd zon­dag­avond ge­dacht dat er zich PPK-aan­han­gers zou­den heb­ben ver­scho­len, die de Turk­se ge­meen­schap wil­den aan­val­len. Dat laat­ste klopt vol­gens de po­li­tie al­vast niet.

Hoe dan ook kwa­men zon­dag­avond hon­der­den ge­wa­pen­de man­nen op straat en kwam het tot een gi­gan­ti­sche vecht­par­tij. De po­li­tie nam tien­tal­len ge­ïm­pro­vi­seer­de wa­pens, waar­on­der me­ta­len sta­ven en hou­ten stok­ken, in be­slag. Ver­schil­len­de wijk­be­wo­ners zijn er­van over­tuigd dat er bij de rel­schop­pers heel wat Tur­ken van bui­ten Ant­wer­pen be­trok­ken wa­ren.

Trau­ma­ti­sche er­va­ring

Her­man Van Lae­ke woont al bij­na zes­tig jaar in de Bre­dero­de­straat en baat er een krui­de­niers­zaak uit. “Ik ken de men­sen uit de wijk on­der­tus­sen. Ik zag hier twee ge­ne­ra­ties op­groei­en. Maar toen ik ze hier zon­dag­avond voor­bij zag ren­nen – wa­pens in de aan­slag – her­ken­de ik nau­we­lijks ie­mand uit de wijk”, zegt hij.

Ook buurt­be­wo­ner Fa­tih Ari meent dat er men­sen van bui­ten Ant­wer­pen zich on­der de meu­te heb­ben ge­mengd. “Het ge­voel van na­ti­o­na­lis­me leeft zeer sterk bin­nen de Turk­se ge­meen­schap”, zegt hij. “Som­mi­gen voe­len zich dan ge­roe­pen om met de Turk­se vlag op straat te ko­men. Ver­e­ni­gin­gen en de le­den van het mos­kee­be­stuur doen er al­les aan om te zor­gen dat dit con­flict niet ver­der es­ca­leert en liefst ook snel stopt. Er wor­den ge­sprek­ken ge­voerd met de jon­ge­ren, ook in de mos­kee. Voor de buurt is dit echt een trau­ma­ti­sche er­va­ring.”

De po­li­tie gaat er dan weer van­uit dat de rel­schop­pers voor­al uit Ant­wer­pen zelf ko­men. Dat er af­ge­lo­pen week­end Turk­se heet­hoof­den met bus­sen naar de Bre­dero­de­straat wer­den ge­bracht, zo­als in Koer­di­sche krin­gen wordt aan­ge­no­men, wordt door bron­nen bij de po­li­tie met klem te­gen­ge­spro­ken. “Er heb­ben ons heel veel in­di­a­nen­ver­ha­len be­reikt”, zo klinkt het. “Maar geen en­kel ge­rucht is juist ge­ble­ken.”

Op­fok­ken

De Ant­werp­se po­li­tie stelt ook dat af­ge­lo­pen da­gen er­ger kon wor­den voor­ko­men, dank­zij de snel­le in­zet­baar­heid van de mo­bie­le een­heid. Ook de be­mid­de­lings­teams van de po­li­tie heb­ben vol­gens de korps­lei­ding een be­lang­rij­ke rol ge­speeld. “Ook in de nacht van za­ter­dag op zon­dag zijn de span­nin­gen hoog op­ge­laaid”, zo klinkt het. “Maar de be­mid­de­lings­teams heb­ben toen kun­nen voor­ko­men dat er ge­weld is uit­ge­bro­ken. Zon­dag­avond was de si­tu­a­tie he­laas an­ders. Toen zijn de be­mid­de­lings­teams zelf aan­ge­val­len.”

Een Turk­se Ant­wer­pe­naar die ano­niem wil blij­ven, wijst er ook op dat Turk­se jon­ge­ren el­kaar op­fok­ken. “Veel Turk­se jon­ge­ren voe­len zich ge­krenkt in hun eer­ge­voel en dat wordt ge­voed door an­de­re Tur­ken in an­de­re Ant­werp­se wij­ken en daar­bui­ten”, zegt hij. “Ze wor­den uit­ge­la­chen om­dat ze slaag heb­ben ge­kre­gen van Koer­den en om­dat de PKK­bus on­ge­schon­den is ge­ble­ven. Ze zou­den hun ter­rein niet heb­ben ver­de­digd. De so­ci­a­le me­dia staan er vol mee. Er zijn be­rich­ten waar­in Turk­se vrou­wen zeg­gen: ‘Tur­ken van Ant­wer­pen, laat zien dat jul­lie geen doet­jes zijn’. Ber­chem­se Tur­ken zeg­gen dan weer dat het bij hen niet waar was ge­weest. Turk­se jon­ge­ren in de buurt wil­len zich nu be­wij­zen. Rod­dels zorg­den zon­dag voor een op­flak­ke­ring van het ge­weld. Zo deed het be­richt de ron­de dat PKK-aan­han­gers van Ne­der­land en Duits­land op weg wa­ren naar de Bre­dero­de­straat. Dat was ge­noeg voor jon­ge­ren om dus weer op straat te ko­men en el­kaar op te hit­sen. Com­bi­neer na­ti­o­na­lis­me

met ma­cho­ge­drag en je krijgt dit.”

Grij­ze Wol­ven

Vol­gens Turk­se be­wo­ners draait het con­flict niet om Tur­ken en Koer­den, maar om Tur­ken en “ter­ro­ris­ten”. “Want de PKK is een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie”, zegt een buurt­be­wo­ner. Net als ve­le an­de­ren wil hij ano­niem blij­ven. “Van een aan­tal mid­den­stan­ders, on­der wie de uit­ba­ter van de pi­t­azaak, had­den we nooit ver­wacht dat ze sym­pa­thie zou­den heb­ben voor zo’n or­ga­ni­sa­tie. Ik ben zelf een Koerd, maar ik hou van mijn land en daar­om keur ik ter­ro­ris­me af. Ik weet dus niet of de­ze za­ken nog een plaats heb­ben in de Bre­dero­de­straat. Als ze weer open­gaan, zul­len ze snel door­heb­ben dat ze niet wel­kom zijn.”

De Koer­den zelf be­we­ren niets met de si­tu­a­tie te ma­ken te heb- ben (zie blz. 4). Ze zien in de rel­len een con­flict tus­sen ex­treem­recht­se en pro­gres­sie­ve­re Tur­ken. Op beel­den is ook te zien hoe en­ke­le be­trok­ke­nen bij de rel­len het ge­baar van de ex­treem­recht­se Turk­se groe­pe­ring de Grij­ze Wol- ven ma­ken, door pink en wijs­vin- ger om­hoog te ste­ken.

Boven: Bij de rel­schop­pers van zon­dag­avond wa­ren vol­gens de wijk­be­wo­ners heel wat Tur­ken van bui­ten Ant­wer­pen be­trok­ken. Links­on­der: De po­li­tie con­tro­leer­de gis­te­ren­avond of het sa­men­scho­lings­ver­bod ge­res­pec­teerd werd. Rechts: De po­li­tie nam een...

FOTO'S KRIS HOSSEY, RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.