“Niets met con­flict te ma­ken”

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - PA­TRICK VAN DE PER­RE

Dit zijn geen in­ci­den­ten tus­sen Tur­ken en Koer­den. Toen een me­nig­te zon­dag de po­li­tie te lijf ging, wa­ren er geen Koer­den te be­speu­ren, be­hal­ve zij die in de wijk wo­nen”, zegt Sa­lih Uçar van de Ant­werps-Koer­di­sche ge­meen­schap.

Op een in­der­haast bij­een­ge­roe­pen pers­con­fe­ren­tie in het Koer­disch ge­meen­schaps­cen­trum in de Car­not­straat in Ant­wer­pen, pro­beer­de een me­de­wer­ker van de Koer­di­sche Ge­meen­schap van Bel­gië maan­dag uit te leg­gen dat ze niets te ma­ken heb­ben met de rel­len van de jong­ste da­gen in en rond de Bre­dero­de­straat. “Dat er zon­dag­avond- en nacht men­sen de po­li­tie te lijf zijn ge­gaan met ij­ze­ren sta­ven en zelfs brand­bom­men, heeft niets met ons te ma­ken. Het wa­ren ex­treem­recht­se Tur­ken die het pro­gres­sie­ve­re deel van hun ge­meen­schap aan­vie­len”, zegt Uçar.

Ac­ties van Ant­werp­se Koer­den moe­ten al­vast niet ge­vreesd wor­den. “Wij zijn niet uit op een con­flict en zul­len ons ge­deisd hou­den. Er ko­men geen ac­ties, be­to­gin­gen of wat dan ook. Als het van ons af­hangt, ko­men er geen op­stoot­jes meer”, zegt Uçar.

Al­ter­na­tie­ve rou­te

De aan­lei­ding voor de rel­len van het af­ge­lo­pen week­end was een bus met Koer­di­sche ac­ti­vis­ten, die on­der­weg naar hun be­stem­ming in de, Turks ge­kleur­de, Bre­dero­de­straat is te­recht­ge­ko­men. “Ik zat op die bus en de rou­te langs de Bre­dero­de­straat was on­be­wust. Is het zo vreemd dat een bui­ten­land­se chauf­feur een al­ter­na­tie­ve weg zoekt op het mo­ment dat een ac­tie van fiet­sers een deel van de stad lam­legt? Vol­gens mij niet.”

Sa­lih Uçar be­grijpt de hei­sa in de SA­LIH UÇAR Koer­di­sche ge­meen­schap buurt niet. “Als ze de bus had­den la­ten pas­se­ren, was er niets ge­beurd. Maar toen plots een au­to ons de weg ver­sper­de, gin­gen de pop­pen aan het dan­sen. Het is trou­wens niet de Turk­se ge­meen­schap die de bus heeft aan­ge­val- len. Het was een klein deel ex­treem­recht­se Tur­ken dat van de ge­le­gen­heid ge­bruik­maak­te”, gaat Uçar ver­der.

Ook in Brus­sel

De Koerd er­gert zich aan de beeld­vor­ming die over som­mi­ge wij­ken in Ant­wer­pen, maar ook in Brus­sel, wordt op­ge­han­gen. “Het ver­haal gaat nu dat wij met on­ze bus door een Turk­se wijk re­den. In de om­ge­ving van de Bre­dero­de­straat is on­ge­veer 40% van de in­wo­ners van Turk­se af­komst. Dat maakt het nog geen Turk­se wijk. Buur­ten in een stad la­ten clai­men door be­vol­kings­groe­pen is geen goe­de zaak”, al­dus Uçar. “In Brus­sel zien we het­zelf­de ge­beu­ren. Mo­len­beek en Schaar­beek zijn voor ons ver­bo­den ge­bied. En ook in Bor­ger­hout mo­gen we ons niet to­nen, want dat is van de Ma­rok­ka­nen. Zo werkt het niet. Ant­wer­pen is van ie­der­een en nie­mand heeft het recht om een buurt te clai­men en an­de­ren de toe­gang te ver­bie­den. Er be­staat niet zo­iets als een Turk­se wijk.”

Na de con­fron­ta­tie in de Bre­dero­de­straat is de bus met Koer­di­sche ac­ti­vis­ten ver­trok­ken naar Ne­der­land, waar ze hun cam­pag­ne ver­der­zet­ten. Voor zo­ver be­kend is er op kor­te ter­mijn geen be­zoek meer ge­pland aan ons land.

FOTO VICTORIANO MORENO

Sa­lih Uçar (mid­den) ont­kent el­ke be­trok­ken­heid van Koer­den bij de rel­len van af­ge­lo­pen week­end. “Het is voor­al een con­flict tus­sen ex­treem­recht­se en meer pro­gres­sie­ve Tur­ken.”

FOTO VICTORIANO MORENO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.