Mi­chel krijgt het Spaans be­nauwd

Pre­mier legt re­ge­rings­le­den con­tact­ver­bod met Ca­ta­laans po­li­ti­cus op

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

Car­les Puig­de­mont is in Bel­gië. En dat zet de he­le Wet­straat op stel­ten. Tus­sen de ka­bi­net­ten werd gis­te­ren een he­le dag druk over­legd, ter­wijl er zo goed als nie­mand be­reik­baar was voor com­men­taar. Pre­mier Char­les Mi­chel (MR) pro­beert een di­plo­ma­tie­ke ramp te ver­mij­den en heeft daar­voor één eis: geen N-VA­mi­nis­ter mag in de buurt van Puig­de­mont op­dui­ken.

Char­les Mi­chel zit in een las­tig par­ket. Car­les Puig­de­mont, net af­ge­zet als mi­nis­ter-pre­si­dent van Ca­ta­lonië, reed gis­te­ren met en­ke­le ge­trou­wen van­uit Gi­ro­na stie­kem naar Mar­seil­le en vloog van daar rich­ting Brus­sel. Dat we­reld­nieuws zet de pre­mier tus­sen twee vu­ren.

Aan de ene kant zit­ten Ma­drid en de EU. Zij zijn niet te spre­ken over de on­af­han­ke­lijk­heids­ver­kla­ring van de Ca­ta­la­nen. Puig­de­mont ris­keert in Span­je der­tig jaar cel voor re­bel­lie. Kiest Mi­chel de kant van de Ca­ta­la­nen, dan wordt Bel­gië een Eu­ro­pe­se pa­ria. Aan de an­de­re kant zit co­a­li­tie­part­ner N-VA, met haar sym­pa­thie voor de se­pa­ra­tis­ten. Spreekt Mi­chel zich al te straf uit te­gen Puig­de­mont, dan kan hem dat zijn re­ge­ring kos­ten.

De pre­mier deed dan ook het eni­ge wat hij kon doen: zwij­gen en ho­pen dat zijn re­ge­rings­par­tij­en het­zelf­de doen. Zijn re­ge­ring leg­de hij op in geen ge­val con­tact op te ne­men met de Ca­ta­laan­se po­li­ti­cus of zijn ge­volg. De he­le dag over­leg­de zijn ka­bi­net met de ka­bi­net­ten van N-VA-ex­cel­len­ties Jan Jam­bon en Theo Fran­c­ken.

Dat de hal­ve we­reld denkt dat Puig­de­mont op in­vi­ta­tie van N-VA in ons land is, maakt de zaak er niet mak­ke­lij­ker op. Daar zit­ten de uit­spra­ken van Fran­c­ken dit week­end over mo­ge­lijk asiel voor de Ca­ta­la­nen voor veel tus­sen. Mi­chel floot hem daar ook for­meel voor te­rug. En in de la­te na­mid­dag liet N-VA ook for­meel we­ten dat “Puig­de­mont ze­ker en vast niet op uit­no­di­ging van N-VA in Brus­sel is”.

De op­po­si­tie neemt daar­mee geen ge­noe­gen en wil Mi­chel nog tij­dens de herfst­va­kan­tie naar het par­le­ment som­me­ren. “Ons land had een ge­loof­waar­di­ge en kor­da­te po­si­tie in de Spaans-Ca­ta­laan­se kwes­tie”, zei Groen-kop­stuk Kri­s­tof Cal­vo. “Als N-VA daad­wer­ke­lijk ach­ter de rug ini­ti­a­tie­ven neemt in dit ge­voe­li­ge dos­sier, dan is dat een groot pro­bleem.” Ook sp.a vraagt uit­leg, maar dan van mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Di­dier Reyn­ders (MR).

Bin­nen de meer­der­heid heerst trou­wens ook on­ge­noe­gen over de Ca­ta­laan­se pro­fi­le­rings­drang van N-VA. Vi­ce-pre­mier Kris Pee­ters noem­de Fran­c­kens de­mar­che eer­der al “niet wijs” en Open Vld-voor­zit­ster Gwen­do­lyn Rut­ten meng­de zich op Twit­ter: “La­ten we bui­ten­land­se con­flic­ten hou­den waar het moet: in het bui­ten­land.”

Ze­ker is wel dat Puig­de­mont in Brus­sel is. Of hij po­li­tiek asiel wil, dat kon zijn ad­vo­caat Paul Be­kaert gis­te­ren niet zeg­gen. “Dat hangt af van de hou­ding van Ma­drid.” Puig­de­mont zou op een aan­hou­dings­be­vel van­uit Ma­drid wach­ten om in ons land po­li­tiek asiel aan te vra­gen. De vraag is of Mi­chel dat kan op­los­sen door te blij­ven zwij­gen.

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.